skip to Main Content

Zandvoort: verlies met een gouden randje

Het was de afgelopen maanden hard doorwerken met actievoeren rond het Circuit Park Zandvoort. Met handhavingsverzoeken en bezwaarschriften hebben we alles uit de kast gehaald om de komst van de Formule 1 races naar Zandvoort te voorkomen.

Onze belangrijkste bezwaren:
• verlies van leefgebied van beschermde diersoorten
• de toename van de stikstofdepositie in het duingebied
• meer geluidhinder voor de bezoekers van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Zandvoort door Nico van Kappel

Helaas hebben onze acties tot nu toe beperkt resultaat opgeleverd. De provincie Noord-Holland gedoogt overtredingen van de wet met het argument dat de vergunningen al in het verschiet liggen. Met als gevolg dat inmiddels geluidswallen zijn afgegraven, tunnels zijn gegraven en duinen vlak zijn geschoven.

Ook de voorzieningenrechter durfde het niet aan om de Formule 1 een halt toe te roepen. De bezwaren van Duinbehoud werden terzijde geschoven met het argument dat de Formule 1 van groot maatschappelijk belang is.

Een klein succes hebben we geboekt met de actie tegen een nieuwe ontsluitingsweg door het Natura 2000 gebied. Deze weg is naar het zuiden verlegd, over de camping. Ook kreeg het Circuit Park Zandvoort een waarschuwing voor onzorgvuldig handelen. Beschadigd duingebied moet worden hersteld.

Gelijktijdig met de juridische acties, overlegt Duinbehoud met het gemeentebestuur van Zandvoort en de directie van het circuit. We willen zo bindende afspraken maken over minder geluidsoverlast en stikstofuitstoot en beter beheer van het duingebied. Na drie gesprekken met de directie lijkt er enige beweging te komen in de standpunten. Het eerste winstpunt: volgend jaar worden minder motorraces gehouden. Komende maanden worden de juridische procedures vervolgd.

Bijdrage: Marc Janssen

Back To Top