skip to Main Content

Vosse- en Weerlanerpolder ernstig bedreigd

Slobeend, woerd.Vereniging Behoud de Polders, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en Stichting Duinbehoud luiden de noodklok over de Vosse- en Weerlanerpolder in Hillegom. In de raadsvergadering van deze gemeente wordt op 13 december het bestemmingsplan vastgesteld. De plannen van de gemeente Hillegom om het gebied voor recreatiedoeleinden in te richten zijn daarin zonder enige terughoudendheid doorgevoerd.
Genoemde organisaties vrezen dat de uitvoering van deze plannen voor de broedende weidevogels (waaronder enkele soorten van de Rode Lijst) in dit Hillegomse veenweidegebied funest zal zijn. Zeldzame en dus beschermde planten zullen grotendeels het loodje leggen, omdat ze vergraven worden en door mensen en paarden worden vertrapt.

Recreatie zonder natuur
De gemeente Hillegom is in de veronderstelling dat recreatie en natuur goed samen gaan in de Vosse- en Weerlanerpolder. Nieuwbouw van de manege en de aanleg van een netwerk van paden en kanalen dwars door het gebied zijn in het bestemmingsplan opgenomen. Zo moet de Hillegommer van dichtbij  kunnen genieten van weidevogels.
In werkelijkheid zal na de recreatieve inrichting weinig van de unieke flora en fauna in deze polder over zijn. Het gebiedje van nog geen dertig hectare is te klein om recreatie te combineren met natuurbehoud. Recreanten zullen het gehele jaar door zorgen voor verstoring van vogels. Maar zelfs afsluiting van de paden in de broedtijd wordt niet opgenomen in de voorwaarden.

Oproep
Vereniging Behoud de Polders, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en Stichting Duinbehoud zullen tijdens de raadsvergadering op 13 december hun inspreekrecht gebruiken. De besturen van deze organisaties roepen betrokkenen op om op donderdag 13 december om 19.30 uur bij de raadsvergadering aanwezig te zijn.
Stichting Duinbehoud zet zich in voor het behoud van dit veenweidegebied, omdat het als belangrijke verbindingszone fungeert tussen de duinen en het achterland. Dergelijke verbindingen zijn van groot belang voor vitale natuur in Nederland. Duinbehoud doet  een dringend beroep op de Hillegomse politiek om af te zien van de recreatieve plannen in deze polder. Het op een na laatste veenweidegebied in Hillegom wordt er onherstelbaar door beschadigd. De unieke natuur en cultuurhistorie van deze polder offeren we niet zomaar op aan de recreatie.

De slobeend is een van de broedvogels die zal lijden onder de plannen van de gemeente Hillegom. Foto: Mike Mannaart.
Back To Top