skip to Main Content

Een Duinpluim! Geen strandhuizen Goereese strand!

Succes behaald! Op vijf december vorig jaar is de beslissing gevallen dat er géén strandhuizen komen op het Goereese strand. Door de inzet van Natuurmonumenten, Natuur -en landschapsbescherming Goeree Overflakkee, én Stichting Duinbehoud is de gemeenteraad tot de conclusie gekomen dat hier geen draagvlak voor bestaat. Het badhotel op de brouwersdam blijft echter wel een optie.

De negatieve effecten op de belevingswaarde van het kustlandschap zijn evident. Strandhuisjes leiden ook tot meer en langduriger aanwezigheid van mensen in of nabij kwetsbare natuurgebieden en dus tot meer verstoring van dieren. Bovendien moet voor strandhuisjes ook aanvullende infrastructuur aangelegd worden: toevoerwegen, leidingen e.d. Het gebruik daarvan leidt tot extra verstoring en luchtverontreiniging. Als het allemaal aangelegd is, ontstaat ook vaak nog behoefte om toevoerwegen en strandslagen door de duinen te verlichten, wat ook weer extra verstoring met zich meebrengt. Al met al een aanzienlijke verstedelijking van de duinen en het strand.

Uit steeds meer onderzoeken blijkt ook dat er ook flinke effecten zijn op het zandtransport van het strand naar de zeereep. Onderbelicht is daarbij tot nu toe nog dat de strandhuisjes ook de natuurlijke erosie in de zeereep kunnen belemmeren en daardoor het verstuiven van zand uit de zeereep naar het achterliggende duin. Het stuiven van zand van het strand naar de zeereep, erosie in de zeereep en het doorstuiven van zand van de zeereep naar de achterliggende duinen zijn processen die essentieel zijn voor het in stand houden van de kenmerkende natuurwaarden van de duinen. Duinbehoud is van mening dat er alleen vergunningen voor strandhuisjes afgegeven kunnen worden als deze effecten goed onderzocht zijn en als aangetoond is dat strandhuisjes geen belangrijke negatieve effecten hebben op de natuur in de duinen.

Duinbehoud streeft ernaar om bebouwing in en aan de randen van Natura 2000 gebieden tegen te houden en te beperken. Dat geld zeker voor bebouwing op de stranden langs de natura 2000 gebieden. Eigenlijk zouden die stranden integraal onderdeel uit moeten maken van de Natura 2000 gebieden, omdat de natuurlijke uitwisseling tussen vooroever, strand en duinen van groot belang is voor de natuurwaarden in de duinen. Wij doen dit onder andere door in te spreken bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen en bij vergunningprocedure.

groeree2

Back To Top