skip to Main Content

Sterk nieuw bestuur Duinbehoud

“Natuur is een troef en geen belemmering.”

Sinds 6 oktober 2016 heeft Stichting Duinbehoud een nieuw bestuur. Er is een breed bestuur samengesteld waarin diverse deskundigheden en vaardigheden zijn vertegenwoordigd. Het nieuwe bestuur wil het draagvlak voor duinbehoud in de samenleving vergroten, individuen en groepen die zich actief willen inzetten ondersteunen en vertegenwoordigen, en blijvend invloed uitoefenen op het beleid van overheden en terreinbeheerders.

IJzersterke reputatie

De nieuwe voorzitter is Piet Jonker. Hij was tot voor kort directeur van duinwaterbedrijf Dunea en bestuurder van VVV Amsterdam. Onder zijn leiding en op aandringen van Duinbehoud heeft Dunea goed beheer van natuur en landschap in de duinen omarmd als onmisbaar voor deze bron van drinkwater en als middel om goodwill te verkrijgen bij de drinkwaterconsument en de bewoners van een groot deel van Zuid-Holland.

Over Duinbehoud zegt Piet Jonker: “Duinbehoud heeft in de afgelopen veertig jaar in heel Nederland een ijzersterke reputatie opgebouwd: deskundig, professioneel en als het moet ook lastig. Beleidsmakers en beheerders luisteren naar ons. Om ons werk te kunnen doen zijn we de afgelopen jaren meer afhankelijk geworden van steun van de samenleving. Dat is een positieve ontwikkeling, de duinen zijn van ons allemaal en geliefd bij miljoenen mensen. Maar hier ligt ook een grote uitdaging. Mensen opereren steeds meer als individu, als ze de krachten bundelen is dat meestal voor een concreet doel op afzienbare termijn. Tijd en geld investeren in het steunen van een organisatie schiet er al gauw bij in. Veel verenigingen en ideële organisaties merken dat. Wij ook.

piet-jonker-vooritter-duinbehoud
Nieuwe voorzitter van Stichting Duinbehoud: Piet Jonker

Liefde voor duinen zit diep

De campagne ‘Bescherm de kust’ van een grote groep natuurorganisaties raakte een snaar: duizenden mensen zijn in beweging gekomen om de oprukkende bebouwing van de kust te stoppen. De liefde voor de duinen zit diep. Aan ons de taak om die beweging effectief te maken, ook op de wat langere termijn. Het is een prachtig resultaat dat er met de betrokken overheden wordt gewerkt aan een Kustpact.  Het kustpact met de betrokken overheden is een prachtig resultaat. Maar wij weten uit ervaring dat een lange adem nodig is om fraai beleid ook in praktijk om te zetten en dat het zonder strijd niet zal gaan.

bestuur2
Oud-voorzitter en duinconsulent Ben ter Haar ondertekent de overdacht. Op de achtergrond de nieuwe penningmeester, Robbert de Vries en de oude penningmeester en duinconsulent Jacco Duindam. Foto: Arnoud van der Meulen

Dit zijn dus onze opgaven voor de komende tijd: mensen enthousiast maken om ons te steunen of mee te doen aan ons werk, en actief geworden beschermers van de kust gebruik laten maken van de ervaring en deskundigheid van Duinbehoud om de duinen in hun regio’s te beschermen.”

Bij zijn eerste optreden als bestuursvoorzitter van Duinbehoud, bij de paneldiscussie over kustbebouwing tijdens de jaarlijkse landelijke QualityCoast bijeenkomst op de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober 2016, zei Jonker:

“Wij willen meer vanuit kracht redeneren in plaats vanuit het idee vooral dingen te moeten tegenhouden. Natuur is een troef in plaats van een belemmering. We willen sterkten uitbuiten en kansen benutten. Ons partnerschap bij de totstandkoming van het Nationaal Park Hollandse Duinen is hier een voorbeeld van. Door de Zuid-Hollandse kuststrook en het omringende cultuurlandschap als één geheel te ontwikkelen, kunnen economie, recreatie en natuur beter op elkaar afgestemd worden. In de kwaliteitsverbetering van verouderde vakantieparken aan de binnenduinrand ligt bijvoorbeeld een kans; het is interessant voor investeerders, biedt een alternatief voor de explosieve ontwikkeling van strandhuisjes en dat houdt de natuur van de kuststrook in stand en aantrekkelijk.”
SAMENSTELLING BESTUUR 
De samenstelling van het nieuwe bestuur van Duinbehoud is als volgt:

Voorzitter: Piet Jonker

 • Opleiding: econoom
 • Functies: voormalig directeur waterleidingbedrijf Dunea en wethouder Amsterdam

Secretaris: Barbara van Dam

 • Opleiding: bioloog
 • Functies: onderzoeker plantenziektekunde en veredeling, docent

Penningmeester: Robbert de Vries

 • Opleiding: socioloog, fiscaal recht
 • Functies: directeur accountants- en belastingadvieskantoor, voormalig gemeenteraadslid Zandvoort, diverse bestuursfuncties als voorzitter of penningmeester

Bestuurslid: Maya Funnekotter-Noordam

 • Opleiding: HBO-toerisme
 • Functies: diverse functies toerisme en recreatie,  voormalig gemeenteraadslid Haarlem

Bestuurslid: Agnes van der Weel

 • Opleiding: PABO
 • Functies: manager Rode Kruis, ervaring vrijwilligersmanagement en fondsenwerving

Bestuurslid: John van Vliet

 • Opleiding: bioloog
 • Functies: adviseur ecologie/natuurwetgeving ingenieursbureau, voormalig medewerker Stichting Duinbehoud

Bestuurslid: Hans Berkhuizen

 • Opleiding: bioloog
 • Functies: strategisch adviseur Stichting de Noordzee, voormalig directeur Milieudefensie, voormalig plv. directeur VEWIN.

Bestuurslid: Wim Jansen

 • Opleiding: milieumanagement, internationaal recht
 • Functies: projectleider en (interim) manager Omgevingsdienst, adviseur fysieke leefomgeving
Dit bericht heeft 1 reactie
Back To Top