skip to Main Content

Onderzoek naar katten in de duinen van Texel

In de duinen van Texel zijn weinig natuurlijke grondpredatoren aanwezig. Op de grond broedende vogels, zoals meeuwen, sterns, steltlopers, Lepelaar en Aalscholvers, hebben zich hieraan aangepast en zijn in verhoudingsgewijs hoge aantallen aanwezig. Hetzelfde geldt voor landzoogdieren zoals de Noordse Woelmuis en de Waterspitsmuis. De enige natuurlijke vijanden van deze soorten zijn Hermelijnen en Egels. In de afgelopen tientallen jaren heeft zich een populatie verwilderde huiskatten in de duinen gevestigd. Het betreft huiskatten die zo nu en dan een rondje door de duinen maken maar ook verwilderde katten die hier permanent aanwezig zijn. Geschat wordt dat er in Nederland 3-4 miljoen huiskatten worden gehouden, het aantal huiskatten op Texel wordt geschat op 1000-1500 dieren. Op basis hiervan schatten we dat er in de duinen van Texel minstens 100 verwilderde en regelmatig rondstruinende katten aanwezig zijn. Sporen van deze dieren zijn overal te vinden, zelfs langs de vloedlijn van de Hors.
Op basis van studies elders in Nederland en in de ons omringende landen blijkt dat deze dieren niet alleen vogels en zoogdieren eten maar ook kikkers, amfibieën, hagedissen en grote insecten zoals vlinders, kevers en libellen. Geschat wordt dat de 9 miljoen huiskatten in Groot Brittannië jaarlijks 52–63 miljoen zoogdieren, 25–29 miljoen vogels en 4–6 miljoen reptielen en amfibieën mee naar huis nemen. Lang niet alle prooien worden mee naar huis genomen: het totaal aantal gedode dieren wordt geschat op het viervoud van dit aantal. Wanneer deze situatie wordt vertaald naar Nederland zou dit betekenen dat er hier jaarlijks vele tientallen miljoenen in de vrije natuur levende dieren door katten worden gedood. En dat is niet het enige effect: de aanwezigheid van katten kan ook een verstorend effect hebben waardoor op de grond broedende vogels zich niet in bepaalde gebieden willen vestigen.

Terreinbeheerder Staatsbosbeheer heeft in de afgelopen jaren geen toestemming gekregen om katten in de duinen weg te vangen. De provincie Noord-Holland weigert hiervoor vergunning af te geven omdat niet met harde gegevens kan worden aangetoond dat dit nodig is. Gegevens uit andere gebieden mogen niet als “bewijs” worden gebruikt: we moeten voor de Texelse situatie kunnen aantonen dat wegvangen of bestrijding van katten echt nodig is. Om deze reden hebben Staatsbosbeheer en het Nationaal Park Duinen van Texel besloten om ook op Texel een onderzoek te gaat uitvoeren, waarbij wordt gebruik gemaakt van expertise en de inzet van studenten van Van Hall-Larenstijn in Leeuwarden. Dit onderzoek is in februari van start gegaan.  De belangrijkste onderzoeksvragen zijn:

  1. Waar en in welke aantallen zijn katten aanwezig, hoe gebruiken ze het terrein
  2. Wat is de samenstelling van het dieet
  3. Heeft de aanwezigheid van katten een effect op de natuurlijke fauna van het duingebied

Het onderzoek wordt in eerste instantie door middel van cameravallen uitgevoerd, die op strategische plekken in de duinen worden geplaatst ,en aan de hand van analyses van faeces. Via www.waarneming.nl wordt geprobeerd om aanvullende informatie te verkrijgen over verspreiding en aantallen.
Cor Smit, Nationaal Park Duinen van Texel

4394865571_536e17a78a_z
Foto: Felinest, Flickr creative commons
Back To Top