skip to Main Content

Katwijk

Berkheide is een relatief onbekend, maar belangrijk natuurgebied in Katwijk, dat deel uitmaakt van het Nationaal Park Hollandse Duinen. Het is een overwegend open duinlandschap met struweel.

Berkheide behoort tot de Jonge Duinen. Pas vanaf het jaar 1100 zijn deze ontstaan, op de plaats waar vroeger de kilometers brede monding van de Oude Rijn was. De ondergrond van Berkheide bestaat dan ook uit klei, wat slecht doorlatend is voor water. Het gebied is relatief open en kalkrijk. In het verleden zijn flinke delen vergraven voor waterwinning. De duinen van Berkheide zijn minder breed dan die van Meijendel, maar het reliƫf is er groter. Er zijn hogere duinen en meer duinvalleien in Berkheide dan in Meijendel.

De zeereep in Berkheide wordt in het kader van de kustverdediging beheerd door het Hoogheemraadschap van Rijnland. De zeereep wordt gezien als een integraal onderdeel van het Natura 2000-gebied Meijendel en Berkheide en ook als zodanig beheerd. De dynamische processen vanaf het strand van wind, zand, zout en mineralen naar het achterliggende duingebied worden gestimuleerd o.a. door verstuivingsprojecten in de zeereep uit te voeren. De zeereep is wel afgesloten voor het publiek. Gemiddeld eens per vijf jaar vindt er zandsuppletie plaats op de vooroever waardoor een aantrekkelijk strand en de kustveiligheid is gewaarborgd.

Back To Top