skip to Main Content

Vlieland

Duinen Vlieland Natura 2000-gebied

Bijna heel Vlieland bestaat uit duinen. Zo’n 300 hectare van het duingebied is bebost, verder is alles duin. Bovendien beschikt Vlieland over het hoogste duin van het Nederlandse waddengebied: het Vuurboetsduin, met een hoogte van 36 meter. Op dit duin staat de vuurtoren, die maar klein is, omdat hij zo hoog staat. In het verleden heeft het duingebied van Vlieland aan ernstige verstuivingen geleden. Tegenwoordig kampen de beheerders vooral met het probleem dat het duin juist niet meer stuift en daardoor verandert in een graslandschap. De duinen van Vlieland behoren tot Natura 2000 gebied. Het gebied wordt landschappelijk gekenmerkt door een uitgestrekt duingebied en bedijkte kwelders (Kroon’s Polders). De droge duinen van Vlieland zijn relatief kalkarm wat zich uit in korstmosrijke duingraslanden en heidebegroeiingen. Het gebied omvat ook enige boscomplexen die bestaan uit aangeplant naald- en loofbos en spontane opslag. Aan de westrand van het gebied ligt de Vliehors, een uitgestrekte strandvlakte met pionierduinen, jonge kwelderbegroeiing en een duinvallei.

Blauwe Kiekendief in 2016 weer op Vlieland!

Staatsbosbeheer: In 2012 broedde de Blauwe Kiekendief voor het laatst op Vlieland. In maart en april van 2016 werden in de buurt van de voormalige broedlocatie opnieuw zowel een mannetje als een vrouwtje waargenomen. Zouden ze dit voorjaar weer een broedpoging wagen…? Door de ruige vegetatie lees verder…

Jerry Burke2014690017_9afdcd0aef_z
foto: Jerry Burke©

 

Back To Top