skip to Main Content

Texel

Het duingebied van Texel is een afwisselend landschap met veel natte duinvalleien tussen droge duinen, bossen, heidevelden, kwelders en een uitgestrekte strandvlakte. Vele soorten planten en dieren hebben in dit gevarieerde gebied hun plek gevonden. De weidse stranden, de besloten bossen en het uitgestrekte duinlandschap behoren tot het Nationaal Park Duinen van Texel.

Klik hier voor een sneakpreview.

Protesteren kan, ook door de boswachters!

Zoals in de Texelse Courant van vorige week dinsdag te lezen was, verdient SBB wel degelijk aan het kappen van bomen in ons Texelse bos. Dit in tegenstelling tot wat SBB zelf meerdere malen en op diverse manieren heeft beweerd. Wij durven inmiddels te stellen dat SBB niet de waarheid vertelt, ze jokt om haar werkwijze te rechtvaardigen. SBB zou niet alleen géén geld verdienen aan de komende kap, ze zou bijvoorbeeld ook niet meer kappen op plekken waar bij de vorige dunningen al gekapt is, maar dat doen ze wél. En zo zijn er nog meer leugentjes om ‘bestwil’.

SBB is sinds haar verzelfstandiging in 1998 een private onderneming en moet voor haar eigen inkomsten zorgen. Beleid, standpunten en pr zijn aan de nieuwe begroting aangepast. Haar werkwijze is dus niet per se het beste voor de natuur zoals nog steeds veel mensen denken. Nee, haar werkwijze is zelfs juist helemaal niet het beste afgaande op de nieuwste inzichten wat betreft het belang van bos (en dat van dennenbomen in het bijzonder) voor ons klimaat en de CO2 problematiek.

Binnenkort worden langs de Ruijslaan 92 eiken gekapt, 98 dennen en 5 prachtige dikke sparren. Meer dan 90% ervan zijn mooie en gezonde bomen. Ze staan niet in de weg en hangen niet scheef. Hetzelfde percentage bij de Rozendijk, waar onder andere 56 eiken, 60 beuken en 16 dennen het veld zullen ruimen. Het kappen van deze oude gezonde bomen is gewoon een schande! SBB kapt om inkomsten te werven en ze wil een ieder overtuigen dat ze goed bezig is voor de natuur, ze doet haar best om de kap van al die gezonde oude bomen te rechtvaardigen.De grootste bron van inkomsten zijn daarnaast subsidies die SBB en andere beheerders krijgen via regelingen vanuit de Nederlandse overheid, maar ook vanuit Europa. Deze regelingen zijn oorspronkelijk bedoeld om natuur en milieu te beschermen, maar worden vaak toegepast op een manier die natuur en milieu juist schade toe brengt.

Volgens SBB is het kappen van dennen nodig om de biodiversiteit te bevorderen. In ons dennenbos zullen daarom door SBB op drie plekken alle dennen worden gekapt zodat er grote open plekken ontstaan. SBB wil dat het “zogenaamd saaie” (want saai is het beslist niet) naaldbos zal veranderen in een gevarieerd loofbos. Indien het zo zal zijn dat diverse jonge loofboompjes daar, op de arme zandgrond van die drie kale plekken, zullen wortelen en in staat zijn te groeien, dan zal op die plekken inderdaad de biodiversiteit aan bomen toenemen, maar de biodiversiteit van het totale bos zal afnemen, immers meer dan driekwart van het bos is al dat gevarieerde gemengde bos. Naaldbos met weinig bodembegroeiing is bovendien een specifieke leefomgeving. Een groot aantal paddenstoelen groeit voornamelijk of uitsluitend bij of op naaldbomen. Ook allerlei soorten nachtvlinders en vogels zijn gebonden aan een biotoop met naaldbomen. Met andere woorden: behoud het dennenbos!

We doen een oproep aan iedereen en vooral aan de boswachters én aan de politici om nu nog NEE te zeggen en aldus de komende geplande kap van 4100 bomen tegen te houden. Aan de politici buiten Texel doen we de oproep om de relatie met SBB grondig te herzien en onmiddellijk een halt toe te roepen aan de overmatige bomenkap in Nederland.

We moeten juist nu investeren in het klimaat!

Namens de Partij voor de Bomen op Texel,

Pieternel Geurtz
Annelies Schoo
Christine Frateur

foto: Gaby van Hall

 

Lees meer

Hanenplas

Natuurgebied Hanenplas ligt, net als Dorpzicht, in het noorden van Texel. De Roggesloot vindt hier haar oorsprong. Ook de duinvallei van de Hanenplas ligt in dit gebied. Hanenplas is het tweede opgeleverde natuurgebied op Texel, dat 15 juni 2018 feestelijk werd geopend met de partners en omwonenden.

Impuls voor de natuur

De werkzaamheden in Hanenplas hebben de natuur versterkt. De dichtgegroeide duinen worden weer open en valleien natter, zodat bijvoorbeeld de Parnassia weer volop kan gaan bloeien. De voedselrijke bodem in de duinvallei is verwijderd en de van nature aanwezige schelpenbanken zijn blootgelegd. Bosjes zijn verwijderd om de openheid van het gebied te herstellen en onder meer het fourageergebied van de velduil te versterken. De watergangen hebben natuurvriendelijke oevers gekregen. Daarnaast zijn de mogelijkheden om het gebied te beleven versterkt. Een nieuw fiets- en ruiterpad leidt van de Postweg via de kreek van de Roggesloot naar de Slufter. Hiermee is beter zicht op de herstelde natuur. En op de grazers, die bij mooi weer genieten van hun verruimde drinkpoel. De inrichting van de Hanenplas is onderdeel van het programma natuurontwikkeling Texel, waarmee de natuur op Texel wordt versterkt.

Bron: Provincie Noord- Holland

Lees meer

Veldonderzoek Ameland effect zandsuppleties natuur

Rijkswaterstaat laat veldonderzoek doen naar de gevolgen van het opspuiten van zand op en vlak voor de kust. Deze zogeheten zandsuppleties worden uitgevoerd om Nederland te beschermen tegen de zee. In Friesland start het veldonderzoek vandaag op Ameland. Het doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in hoe kustbescherming en natuurontwikkeling te optimaliseren.

Het veldonderzoek vindt plaats op verschillende plekken langs de Nederlandse kust in Ter Heijde, Heemskerk-Castricum, Texel en op Ameland van maandag 3 juli tot en met vrijdag 7 juli 2017. Onderzoekers van het instituut Wageningen Marine Research (WMR) voeren het onderzoek uit. Het veldonderzoek is onderdeel van het landelijke onderzoeksproject Natuurlijk Veilig.

Inzicht door onderzoek

Onderzoekers van het WMR voeren verschillende soorten metingen uit vanaf de Luctor, een onderzoeksschip van de Rijksrederij. Zij meten tussen -10 en -3 meter diep de aanwezige vissen en hun voedsel, maar ook eigenschappen van hun leefgebied, zoals het zand. Op ondieper water werken zij vanaf een rubberboot en in het ondiepste deel van het water met netten vanaf het strand. Bij de metingen in de ondiepe kustzone richten de onderzoekers zich bijvoorbeeld ook op de kinderkamerfunctie voor vissen. Zo zitten daar veel babyscholletjes.

Samenwerkingspartners Natuurlijk Veilig 

In project Natuurlijk Veilig werkt Rijkswaterstaat nauw samen met 10 natuurorganisaties. Het project is een vervolg op eerder onderzoek van 2009 tot en met 2015. Op basis van de resultaten van dat onderzoek gaan we gerichter en met meer zorg voor de natuur te werk. Zo houden we al rekening met de broedgebieden van verschillende kustvogels. We blijven uit de buurt van zogende zeehonden. Ook houden we afstand van plekken waar beschermde trekvogels hun voedsel zoeken.

Er is gekozen om de samenwerking voort te zetten en te versterken in het project Natuurlijk Veilig. In november 2016 ondertekenden Rijkswaterstaat en 10 natuurorganisaties hiervoor een samenwerkingsconvenant. Op de websitewww.natuurlijkveilig.nl is de laatste stand van zaken te vinden over planning, voortgang, tussenresultaten en conclusies van de onderzoeken binnen het project.

Natuurlijk Veilig is het samenwerkingsproject tussen Rijkswaterstaat, de Waddenvereniging, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland, Stichting De Noordzee, Stichting Duinbehoud, 12 Landschappen, Natuurmonumenten, PWN, Dunea en Waternet. 

Foto: Rogiro

Lees meer

Vondelpark en duinen populair in Noord-Holland

Bezoekersonderzoek Provincie Noord-Holland

Gaasperplas, Loosdrechtse Plassen of Texel Bos en duin? Dit zijn drie van de in totaal 65 natuur- en recreatiegebieden in Noord-Holland waar de populariteit is gemeten. De provincie Noord-Holland heeft samen met gemeenten en beheerders van de natuur- en recreatiegebieden een bezoekersonderzoek laten uitvoeren om te achterhalen waar Noord-Hollanders het liefst heen gaan en hoe ze deze gebieden waarderen. De conclusie luidt: het Amsterdamse Vondelpark is samen met de Noord-Hollandse duinen het populairst!
 
Ook blijkt uit het onderzoek dat de bezoekers van zowel binnen als buiten de provincie komen en dat in 2016 zo’n 80 miljoen mensen de 65 gebieden hebben bezocht. Het Vondelpark, Amsterdamse Bos, het strand en de duinen trekken de meeste bezoekers. De nabijheid van gebieden (ten opzichte van de eigen woonomgeving) speelt een belangrijke rol: hoe dichterbij, hoe vaker een bezoeker per jaar komt. De waardering van gebieden varieert van een 6,7 voor de Veerplas in Spaarnwoude tot een 8,3 voor de duinen en bossen op Texel. Opvallend is dat de duinen en het strand in de top 10 staan van bestemmingen in alle onderzochte Noord Hollandse steden. Over het algemeen worden natuurlijke landschappen, met name de duinen en de buitenplaatsen het hoogste gewaardeerd. Gemiddeld besteden bezoekers € 8,66 euro.
Gedeputeerde Adnan Tekin (Natuur): “De resultaten uit dit onderzoek geven ons een goed beeld van de wensen van inwoners en het aanbod. Vooral in de metropool regio Amsterdam, met een groeiopgave van 240.000 woningen in de toekomst, is en blijft groen erg belangrijk. Je kunt nu vanaf de stad binnen 10 minuten in het groen zijn. Dat is heel uniek en waardevol en dat moeten dat we koesteren.”
Voorzitter Riena Tienkamp van de gezamenlijke terreinbeherende organisaties: ‘’De uitkomsten van het onderzoek beschouwen we als blijk van waardering voor het beheer van de natuur-en recreatie gebieden. Hiermee voldoen we aan een maatschappelijk belang.”
Stiltegebieden
Er is een grote overlap tussen de gebieden in dit onderzoek en de 39 provinciale stiltegebieden. Uit dit onderzoek is gebleken dat de beleving van rust ook een belangrijke rol speelt bij de keuze om een gebied te bezoeken. Bezoekers gaan dan bijvoorbeeld naar Texel, het Zwanenwater en het Ilperveld.
Gezamenlijk recreatieonderzoek
Het is nu voor het eerst dat zo’n groot gezamenlijk recreatieonderzoek wordt gedaan in Noord-Holland. De bevolkingsgroei en aantal toeristen stijgt en dat zal in de toekomst verder stijgen. Door dit onderzoek samen uit te voeren is er een samenhang in de cijfers ontstaan. Naast economische en demografische inzichten kan er beter worden ingespeeld op bepaalde wensen, behoeften en kansen in de regio.
Het bezoekersonderzoek is uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord Holland, de samenwerkende natuur en recreatiebeheerders (TBO*), en de gemeente Amsterdam (uitgevoerd door NBTC-Nipo). Projectleiding en coördinatie ligt bij Staatsbosbeheer.
(*) TBO = samenwerkende Terreinbeheerders (natuur en recreatiebeheerders) in Noord Holland: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN, Landschap Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Noord-Holland, Recreatie Midden Nederland, Recreatieschap West-Friesland, Staatsbosbeheer, Waternet.
Lees meer

Onderzoek naar katten in de duinen van Texel

In de duinen van Texel zijn weinig natuurlijke grondpredatoren aanwezig. Op de grond broedende vogels, zoals meeuwen, sterns, steltlopers, Lepelaar en Aalscholvers, hebben zich hieraan aangepast en zijn in verhoudingsgewijs hoge aantallen aanwezig. Hetzelfde geldt voor landzoogdieren zoals de Noordse Woelmuis en de Waterspitsmuis. De enige natuurlijke vijanden van deze soorten zijn Hermelijnen en Egels. In de afgelopen tientallen jaren heeft zich een populatie verwilderde huiskatten in de duinen gevestigd. Het betreft huiskatten die zo nu en dan een rondje door de duinen maken maar ook verwilderde katten die hier permanent aanwezig zijn. Geschat wordt dat er in Nederland 3-4 miljoen huiskatten worden gehouden, het aantal huiskatten op Texel wordt geschat op 1000-1500 dieren. Op basis hiervan schatten we dat er in de duinen van Texel minstens 100 verwilderde en regelmatig rondstruinende katten aanwezig zijn. Sporen van deze dieren zijn overal te vinden, zelfs langs de vloedlijn van de Hors.
Op basis van studies elders in Nederland en in de ons omringende landen blijkt dat deze dieren niet alleen vogels en zoogdieren eten maar ook kikkers, amfibieën, hagedissen en grote insecten zoals vlinders, kevers en libellen. Geschat wordt dat de 9 miljoen huiskatten in Groot Brittannië jaarlijks 52–63 miljoen zoogdieren, 25–29 miljoen vogels en 4–6 miljoen reptielen en amfibieën mee naar huis nemen. Lang niet alle prooien worden mee naar huis genomen: het totaal aantal gedode dieren wordt geschat op het viervoud van dit aantal. Wanneer deze situatie wordt vertaald naar Nederland zou dit betekenen dat er hier jaarlijks vele tientallen miljoenen in de vrije natuur levende dieren door katten worden gedood. En dat is niet het enige effect: de aanwezigheid van katten kan ook een verstorend effect hebben waardoor op de grond broedende vogels zich niet in bepaalde gebieden willen vestigen.

Terreinbeheerder Staatsbosbeheer heeft in de afgelopen jaren geen toestemming gekregen om katten in de duinen weg te vangen. De provincie Noord-Holland weigert hiervoor vergunning af te geven omdat niet met harde gegevens kan worden aangetoond dat dit nodig is. Gegevens uit andere gebieden mogen niet als “bewijs” worden gebruikt: we moeten voor de Texelse situatie kunnen aantonen dat wegvangen of bestrijding van katten echt nodig is. Om deze reden hebben Staatsbosbeheer en het Nationaal Park Duinen van Texel besloten om ook op Texel een onderzoek te gaat uitvoeren, waarbij wordt gebruik gemaakt van expertise en de inzet van studenten van Van Hall-Larenstijn in Leeuwarden. Dit onderzoek is in februari van start gegaan.  De belangrijkste onderzoeksvragen zijn:

  1. Waar en in welke aantallen zijn katten aanwezig, hoe gebruiken ze het terrein
  2. Wat is de samenstelling van het dieet
  3. Heeft de aanwezigheid van katten een effect op de natuurlijke fauna van het duingebied

Het onderzoek wordt in eerste instantie door middel van cameravallen uitgevoerd, die op strategische plekken in de duinen worden geplaatst ,en aan de hand van analyses van faeces. Via www.waarneming.nl wordt geprobeerd om aanvullende informatie te verkrijgen over verspreiding en aantallen.
Cor Smit, Nationaal Park Duinen van Texel

4394865571_536e17a78a_z

Foto: Felinest, Flickr creative commons

Lees meer

Zeldzame stippelrietboorder op Texel

Bij De Schorren op Texel is de stippelrietboorder gevonden. Het is deze eeuw pas de vierde keer dat deze soort in Nederland is gezien. Dat het hierbij niet gaat om een incidentele zwerver blijkt uit het feit dat er tijdens één avond vier individuen werden gezien. Uniek, want in de jaren 50 van de vorige eeuw werd voor het laatst een levensvatbare populatie stippelrietboorders gevonden bij Eernewoude in Friesland. Lees verder op: www.natuurbericht.nl
Voor extra informatie zie: www.vlindernet.nl

Stippelrietboorder. Bron: Wikimedia Commons, Marko Mutanen, University of Oulu

 

Lees meer

WoesteLand Zomerweek: Ontdek duurzaam Texel!

Persbericht, Den Hoorn (Texel) | 17.08. – 22.08.2015 (via www.duurzaamnieuws.nl)

Woesteland, de jongerengroep van IVN, gaat deze zomer weer op pad tijdens de WoesteLand Zomerweken. In binnen- en buitenland organiseert WoesteLand gezellige en duurzame low-budget vakanties waar we samen werken in de natuur. Voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar gaat WoesteLand er deze zomer op uit naar Texel.

Van 17 tot en met 22 augustus gaan jongeren met WoesteLand de toerist uithangen in ‘klein Nederland’ oftewel Texel! Texel staat niet stil. Letterlijk en figuurlijk: het eiland verschuift én timmert hard aan de weg op het gebied van duurzaamheid. Texel wil zich manifesteren als zelfvoorzienend energie-eiland en ontwikkelt hiervoor verschillende plannen. Dit zomerkamp is een ontdekkingstocht naar interessante Texelse initiatieven en vanzelfsprekend ook de natuur op het eiland.

Op het eiland Texel heeft zich afgelopen decennia verder een heel eigen cultuur gevormd, geworteld in de Nederlandse eigenheid. Een bijzondere locatie dus. Het wordt dan ook niet gewoon kamperen, maar kamperen bij de boerin, vlakbij het strand.

Meer informatie en aanmelden

Texel_Gaby van Hall_600

Foto: Gaby van Hall, Flickr Creative Commons

 

Lees meer

Lamsoor in bloei op Texel

In juli en augustus kleurt natuurgebied de Slufter op Texel paars! Niet door bloeiende hei, zoals nu op de Veluwe, maar door bloeiend lamsoor.
Lees meer over deze kwelderplant en de Slufter op www.natuurbericht.nl

lamsoor slufter Texel_Flickr_Gaby van Hall_groot

Lamsoor in bloei in natuurgebied de Slufter op Texel. Foto: Gaby van Hall

 

Lees meer

Wel of niet afschieten? (door Adriaan Dijksen)

Onlangs is de discussie op Twitter opgelaaid over het wel of niet afschieten van zwerfkatten. Hierover heeft Adriaan Dijksen in 2014 een opinie geschreven naar aanleiding van het artikel: “Verbod op afschieten (zwerf) katten, of toch niet?” Deze verscheen in het blad Argus, mei 2014. Adriaan is donateur sinds de oprichting van Kritisch Faunabeheer/de Faunabescherming en heeft meer dan 50 jaar veldervaring in de natuur op Texel;

Al enkele jaren worden op Texel geen katten meer geschoten. Wel worden er na een oproep aan de eigenaars van het Nationaal Park Duinen van Texel om huiskatten te laten chippen, in de duinen katten gevangen.

Het is onjuist, een situatie die op een bepaalde plaats is aangetroffen als overal geldend te beschouwen, zoals in het artikel gebeurt met de bevindingen op Schiermonnikoog. De situatie op andere plaatsen kan anders zijn! Op Texel bijvoorbeeld wonen 8 maal meer mensen (en dus ook katten) per hectare natuurgebied dan op Schiermonnikoog. De Wildbeheereenheid Texel vangt dan ook in het vroege voorjaar gemakkelijk 80 tot 100 katten. Nota bene op plaatsen die op een grotere afstand liggen dan de 183 meter die een gemiddelde huiskat op Schiermonnikoog uitzwerft.

Op Schiermonnikoog werd een gemiddelde maximale afstand van huiskatten vastgesteld van 183 meter. Kunnen we dus alle katten die verder van woonhuizen worden aangetroffen als verwilderde katten bestrijden? Het hanteren van een gemiddelde kan echter veel verdoezelen. Als van de 400 huiskatten die op Texel langs de binnenduinrand leven driekwart op of vlakbij eigen erf blijft, zwerven er 100 tot 657 meter uit!

Onjuist vind ik het onderscheid in het artikel in Argus tussen vogels en zoogdieren als prooien. M.i. is het vangen van muizen in een natuurreservaat net zo erg als het vangen van een vogel. Dat predatie van zoogdieren niet wordt genoemd, komt waarschijnlijk omdat muizen (en ratten!) geen hoge aaibaarheidsfactor hebben. Immers bijna iedereen in het buitengebied doodt muizen en ratten in of rond zijn woning.

Op Texel hebben we vanwege het vrijwel ontbreken van grondpredatoren een hoog aantal grondbroeders waaronder Wulpen en Blauwe Kiekendieven. Die willen we goed beschermen. Castreren van zwerfkatten en dan weer in de natuur loslaten, helpt echt niet. Het verwilderen is namelijk een continu proces. Dat een behandelde kat buiten wordt bijgevoerd is misschien in stadsparken en dergelijke waar, maar niet in natuurgebieden. Bovendien, ook al staat er ergens een etensbak klaar, katten gaan toch op jacht en vangen wel degelijk prooien. Katten jagen en doden niet alleen als ze honger hebben.

Voor mij is het belangrijkste argument om katten uit de natuurgebieden te vangen, het feit dat een huisdier dat wilde dieren vangt, niet in het ecosysteem thuis hoort, verwilderd of niet doet niet ter zake.

Adriaan Dijksen, Texel

SONY DSC

SONY DSC

Lees meer

Gouden Lepelaar voor tweeling Dijksen

De broers Dijksen zijn de winnaars van de Gouden Lepelaar 2014. Vogelbescherming Nederland reikt jaarlijks deze prijs uit aan een persoon die zich op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor het beschermen van vogels. De tweelingbroers Adriaan en Lieuwe Dijksen zetten zich al 50 jaar op bijzondere wijze in voor het beschermen van vogels op Texel.

De broers Dijksen zijn zaterdag 4 oktober 2014 tijdens de Euro Birdwatch naar de nieuwe vogelkijkhut bij Horsmeertjes gelokt. Daar vond om 11 uur de officiële opening plaats van vogelkijkhut De Waterral. Tijdens deze opening werd ook de Gouden Lepelaar uitgereikt, tot grote verrassing van beiden..

Lees verder op de website van de Vogelbescherming.5792631951_030957fd27_z

Bron: Vogelbescherming

Lees meer
Back To Top