skip to Main Content

Terschelling

Waterwinning en natuurbehoud in de duinen: daar komen we samen uit!

Drinkwaterbedrijven en natuurbeschermers van de Stichting Duinbehoud trekken meer en meer samen op om de natuur in de duinen te beschermen. Het nieuwste nummer van het tijdschrift Duin beschrijft hoe ecologen en bestuurders van drinkwaterbedrijven, en de natuurbeschermers van Duinbehoud, samenwerken om schoon drinkwater voor miljoenen burgers te maken met behoud van natuur en recreatie in de duinen.

Duinmeer door Ronald van Wijk
Duinmeer door Ronald van Wijk

 

Schoon drinkwater is alleen mogelijk wanneer de bronnen en de drinkwatervoorraad  goed worden beheerd. Dat betekent onder andere dat de duinen moeten worden beschermd. In de huidige discussie over stikstof lijkt het er soms op, dat de natuur ondergeschikt moet worden gemaakt aan het belang van landbouw en verkeer. Onzin natuurlijk, want de natuur zorgt voor veel van onze behoeften. Niet alleen drinkwater is gebaat bij vermindering van de uitstoot van stikstof, ook de lucht die we inademen en onze natuurlijke leefomgeving waarin we ons dagelijks kunnen ontspannen heeft er voordeel bij. Willen we dat allemaal opofferen voor nog meer export van landbouwproducten of 30 km/u harder rijden op de snelweg? Nee, natuurlijk niet en het hoeft ook niet.

In het nieuwste nummer van het tijdschrift Duin beschrijven drinkwaterbedrijven en natuurbeschermers hoe de van oorsprong tegenstanders in de duinen door dialoog en samenwerking zijn gekomen tot partners in natuurbehoud. Opvallende projecten, waardevolle natuur, goede planologische bescherming en slimme oplossingen hebben onze Nederlandse duinen gemaakt tot wat ze nu zijn: één van de grootste natuurgebieden van Nederland met Europese uitstraling en rustgebied voor miljoenen recreanten, die dagelijks genieten van de schoonheid en diversiteit van de natuur in de duinen. Dezelfde duinen die ook duurzaam bijdragen aan de gezondheid van burgers door een verantwoorde productie van schoon en lekker drinkwater. Een voorbeeld dat navolging verdient, bijvoorbeeld in de aanpak van de stikstofproblematiek.

Het kwartaalblad “Duin” wordt uitgegeven door de Stichting Duinbehoud en wordt toegestuurd aan alle abonnees. Het nieuwste nummer is een themanummer over de drinkwatervoorziening in de duinen. Wil jij Duin ook ontvangen? Word donateur en klik hier.

read more

Ruim baan voor de strandbroeders!

Jan Baks
Fotograaf: Jan Baks.

 

Strandbroeders, zoals de Strandplevier, de Bontbekplevier en de Dwergstern, zijn vogels die op het strand broeden. Hun nest is niet veel meer dan een kuiltje in het zand, vaak tussen de schelpjes. De eitjes zijn zo goed gecamoufleerd dat ze bijna onzichtbaar zijn en datzelfde geldt voor de broedende plevieren. Door de toenemende drukte op de stranden is er nauwelijks nog ruimte voor deze vogels om te broeden en hun jongen groot te brengen. Om de strandbroeders een handje te helpen zijn er initiatieven gestart voor het inrichten van broedstranden. Stichting Duinbehoud werkt hieraan mee.

Nico van Kappel
Fotograaf: Nico van Kappel.

Voor het realiseren van de broedstranden worden relatief rustige stukken strand uitgezocht waar jonge duintjes ontstaan. Dit zijn de plekken waar de strandbroeders graag hun nesten maken. Aan het begin van het broedseizoen worden delen van het broedstrand afgezet, zodat niemand de nesten te dicht kan naderen of er zonder erg op kan trappen. Gelijk met de afzettingen worden informatiepanelen voor de strandbezoekers geplaatst. Regelmatig lopen er vogelwachters op het broedstrand om voorlichting te geven en vragen van het publiek te beantwoorden, maar ook om mensen aan te spreken op ongewenst gedrag en de broedresultaten te monitoren. Op het Schouwse Verklikkerstrand is vorig jaar zo’n broedstrand ingericht. Met goed resultaat:

Afgelopen zomer zijn op dit strand weer kuikens van de zwaar bedreigde Strandplevier uitgevlogen!

Wat kunt u doen om de strandbroeders te helpen?

 • Houd uw hond aan de lijn in de buurt van afzettingen
 • Blijf buiten de afzettingen
 • Blijf met vliegeren en (water)sporten een eind bij de afzettingen vandaan
 • Wandel zoveel mogelijk op het harde, natte zand
 • Vogels met jongen komen ook buiten de afzettingen; houd minimaal 50 meter afstand

Stichting Duinbehoud werkt met een aantal natuurorganisaties aan de realisatie van broedstranden op geschikte locaties langs de hele Nederlandse Noordzeekust; zo wordt er weer ruim baan gemaakt voor de strandbroeders!

Mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

read more

In de lente editie vind u onder andere de volgende onderwerpen;

 • Duinen en drinkwater, een beknopte historie
 • Vochtige duinvalleien in topconditie
 • Wintergasten in de AWD
read more

Stikstof: waar het vandaan komt en hoe we er vanaf komen

Dankzij plaggen, verwijderen van struweel, maaien  en de terugkeer van stuifduinen, herstelt lokaal de duinnatuur. Maar duurzaam, landelijk herstel moet komen van een forse reductie van de stikstofbelasting. De belangen zijn groot: voor de biodiversiteit en het zeker stellen van recreatie en toerisme van miljoenen kustbezoekers.  Acht vragen over stikstof.

Ronald van Wijk
Ronald van Wijk

Wat is stikstof?
Een reukloos gas dat relatief onschadelijk is voor de mens en de natuur. Stikstof bindt zich aan andere stoffen, waardoor ammoniak, stikstofoxiden en nitraat ontstaan. Die stoffen verzuren de bodem, bemesten de bodem en vervuilen de lucht. In de vorm van nitraat, belandt stikstof bovendien in het grondwater.

Waar komt stikstof vandaan?
Met een aandeel van 46% is de landbouw (op het land) de grootste veroorzaker van stikstof in de lucht. Import vanuit het buitenland is goed voor 32%. Huishoudens en het wegverkeer nemen beide 6,1% voor hun rekening. De rest komt van scheepvaart, industrie en afvalverwerking. (Bron: RIVM). Berekeningen door de landbouwsector, waarbij ook de stikstof depositie op de grote wateren wordt meegerekend, geeft een ander beeld, maar ook in die berekeningen is de stikstof depositie veel hoger dan de natuurlijke achtergrondwaarde.

Wat doet stikstof in de natuur?
Het verrijkt de voeding van de bodem en veroorzaakt daar verzuring. Daardoor raken natuurgebieden bedekt met dichte grasmatten en struweel. De natuur wordt daardoor minder divers. Met als gevolg dat soortenrijkdom (biodiversiteit) aan planten, dieren en insecten afneemt. Nitraat in het grondwater is nadelig voor de drinkwatervoorziening. Van de 221 punten voor drinkwaterinname is ons land, zijn er 52 vervuild door onder andere nitraat. Als fijnstof in de lucht, veroorzaakt stikstof bovendien longaandoeningen.

Hoe komt stikstof in de natuur?
Door neerslag vanuit de lucht, de zogeheten depositie. Die heeft zich jarenlang opgehoopt in de bodem. Daardoor zijn natuurgebieden aangetast. De stikstofbelasting wordt uitgedrukt in mol (moleculair gewicht) per hectare. Die bedraagt in Nederland gemiddeld 1.500 mol per hectare.

Vlieland door Kaja van Rhijn
Vlieland door Kaja van Rhijn.

Welk effect heeft stikstof specifiek in de duinen?

Door de overwegend zuidwesten wind is de stikstofneerslag in de duinen lager dan gemiddeld: 1.300 mol per hectare. Dat is aanzienlijk meer dan de kritische grens voor kalkrijke (Max. 1.071 mol) en kalkarme grijze duinen (714 mol), die de EU heeft aangemerkt als natuurgebieden met een hoge prioriteit van bescherming. Voor embryonale en witte duinen en vochtige duinvalleien geldt hetzelfde: de stikstofneerslag is te hoog. Door vergrassing en struweelvorming loopt de biodiversiteit terug en verdwijnen stuifduinen. De oorspronkelijke duinnatuur is daardoor aangetast.

Welk effect hebben stikstofbeperkende maatregelen op de duinen?
Snelheidsverlaging naar 100 km/u (-1 mol), sanering van varkenshouderijen (-3 mol) en minder eiwitrijk veevoer (- 3 mol) leveren nauwelijks iets op. Een halvering van de veestapel brengt de belasting weliswaar terug met 345 mol, maar ook dat is nog niet voldoende om de teloorgang van de duinnatuur tegen te houden.

Is er een oplossing voor het stikstofprobleem in de duinnatuur?
De stikstofbelasting zal nog vele jaren te hoog blijven. Voldoende terugdringen lukt op de lange termijn alleen met blijvende maatregelen voor alle bronnen van stikstofuitstoot en is dus een zaak van lange adem. Gelukkig helpen de maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan en de energietransitie ook om de uitstoot tegen te gaan. Een meer circulaire landbouw legt ook gewicht in de schaal. Om de periode te overbruggen totdat de stiksneerslag voldoende is teruggebracht, moeten er maatregelen komen om de duinnatuur weerbaarder maken. Dat houdt in: duinvorming aan de zeezijde, sleuven aanbrengen in de zeewering om de duinen te laten stuiven, uitbreiding van de duinnatuur aan de binnenrand door bollengrond en verouderde vakantieparken om te zetten in duinnatuur en het verbeteren van ecologische verbindingszones.

Reductie van de stikstofbelasting eist een hoge tol. Wegen de baten op tegen de lasten?
De kust trekt jaarlijks miljoenen toeristen en recreanten. De natuur waar zij op af komen dreigt door de stikstofbelasting teloor te gaan. Zo slachten we de kip met de gouden eieren. Als belangrijk leefgebied voor een grote verscheidenheid aan planten, vogels, insecten en zoogdieren, is herstel van de duinnatuur bovendien een voorwaarde om een verdere afname van de biodiversiteit in ons land te stoppen. Met een reductie van stikstof in de lucht stellen we bovendien ons drinkwaterbronnen zeker en pakken we longziekten aan.

 

read more

Natuurwaarden van de stranden

Stichting Duinbehoud presenteert: Natuurwaarden van de stranden in Nationaal Park Hollandse Duinen – een verkenning naar mogelijkheden om de natuur op stranden te versterken. Foto: Joachim Quandt.

 

Provincie Zuid-Holland heeft de stranden van Zuid-Holland, buiten de badplaatsen, toegevoegd aan Natuur Netwerk Nederland (NNN). In het Natuurbeheerplan 2019 is het beheertype 8.01 Strand en embryonaal duin toegekend aan het strand. De bedoeling is, dat de gemeenten deze bescherming opnemen in de bestemmingsplannen (en vanaf 1/1/2021 in de omgevingsplannen) en regels stellen aan het gebruik van deze NNN-gebieden. In het kader hiervan heeft Provincie Zuid- Holland behoefte aan een inventarisatie van de bestaande natuurwaarden, een beeld van de kansen voor te ontwikkelen natuurwaarden en een overzicht van daarbij horende maatregelen.

Natuurwaarden van de stranden
De stranden van Nationaal Park Hollandse duinen hebben natuurwaarde en deze is van belang voor de natuurwaarde van het achterland en waterveiligheid. Het strand is de geboorteplaats en de eindfase van het land: hier worden jonge duinen geboren en bij storm slaan zo nu en dan stukken kust af. Dankzij suppleties en dynamisch kustbeheer kan zich een robuuste en waterveilige kust ontwikkelen. De dynamiek van de stranden en de overgangen van extremen in zout, vochtigheid, wind en temperaturen bepalen de randvoorwaarden waar een zeer select aantal planten en dieren op is aangepast. Het strand biedt daardoor langs een smalle strook de ruimte voor een heel eigen en bijzondere flora en fauna. De embryonale duinen en het vloedmerk zijn daarnaast een belangrijk foerageer- en broedgebied voor verschillende kust- en trekvogelpopulaties. Het strand is daarbij een rustgebied voor deze vogels en voor zeehonden. Soorten die naar het noorden en zuiden trekken houden de kust aan als navigatie en zijn voor voeding afhankelijk van wat er op strand en in duinen te vinden is.

Verstoringen van de natuurwaarden
De belangrijkste verstoringen op de natuurwaarden van de stranden zijn het schoonmaken van de stranden, strandbebouwing, suppleties, visserij in de vooroever, druk op de stranden door verschillende soorten recreatie en onvoldoende bewustzijn over de natuurwaarden van de stranden en hoe die te versterken onder ondernemers, overheden en recreanten.

Het versterken van de natuurwaarden
De natuurwaarden kunnen worden versterkt door stranden minder mechanisch schoon te maken, recreatie te sturen en zoneren en door bepaalde vormen van recreatie (bijvoorbeeld gemotoriseerd verkeer) te verbieden. Daarnaast is van belang om suppleties zo natuurvriendelijk mogelijk uit te voeren, dynamiek zoveel mogelijk te stimuleren en door sommige biotopen af te sluiten en rustgebieden in te stellen. Met de in het rapport voorgestelde maatregelen blijft het mogelijk om langs de gehele kust te wandelen.

Kansen in Nationaal Park Hollandse Duinen

Er zijn kansen voor verbetering en bescherming van de natuurwaarden op de stranden binnen Nationaal Park Hollandse Duinen. Het is belangrijk dat, door middel van zonering, duidelijk wordt op welke stranden intensief gerecreëerd kan worden, welke stranden bedoeld zijn voor rustzoekers zoals wandelaars en natuurliefhebbers en welke locaties geheel aan de natuur worden gelaten en als reservaat kunnen worden beheerd. Drie typen stranden worden besproken: de (intensieve) recreatiestranden voor en in de omgeving van de badplaatsen en grote strandopgangen, de minder intensief gebruikte wandelstranden tussen de badplaatsen en de strandreservaten.
Dit rapport werd opgesteld aan de hand van een literatuuronderzoek en gesprekken met deskundigen in het laatste kwartaal van 2019. De verkenning werd uitgevoerd door Marijke Langeveld en Eline Sanders, onder begeleiding van Marc Janssen. Hier vind u het rapport Natuurwaarden van de Stranden
read more

Duinconsulent

Duinbehoud is voor de lokale gebieden op zoek naar een duinconsulent met een ecologische achtergrond.  De duinconsulent houdt alle ontwikkelingen in het gebied bij. De duinconsulent zoekt naar oplossingen en compromissen, op welke wijze bepaalde ontwikkelingen kunnen worden gestimuleerd of juist tegengegaan. Als duinconsulent heb je  een belangrijke adviserende rol.

 

Wat zoeken wij?

 • Heeft kennis van het duinlandschap en kan meepraten op het niveau van overheden, ecologen en ondernemers;
 • Heeft affiniteit met het duinlandschap;
 • Heeft een breed netwerk binnen het gebied;
 • Kan adviezen en ideeën op een overtuigende manier overleggen;
 • Is slagvaardig en kan zowel zelfstandig als in teamverband werken;
 • Is proactief, samenwerkingsgericht en flexibel;
 • Heeft een enthousiasmerende houding;

Wat ga je doen?

 • Je zorgt dat je op de hoogte bent van lokale ontwikkelingen die van invloed zijn op het duinlandschap;
 • Je zet je eigen netwerk in en zorgt ervoor dat de diverse lokale organisaties op de hoogte zijn van de kennis, ervaring, adviezen en ideeën.
 • Je bent aanwezig bij regiobijeenkomsten en lokale bijeenkomsten die van belang zijn voor het beschermen van het duinlandschap;
 • En natuurlijk ben je een ambassadeur voor Stichting Duinbehoud.

Waar kom je te werken?

Duinbehoud is een kleine ambitieuze natuurbeschermingsorganisatie met lef, waar natuur
én de mens centraal staan. Vind je het leuk om je in te zetten voor het duinlandschap en wil je graag je expertise delen, dan zien we graag je reactie tegemoet.

Stuur je  reactie naar Sanne van Bohemen via sanne@duinbehoud.nl of (071) 514 37 19

read more

Donateurwerver

Wij willen ons donateurenbestand uitbreiden. Daarom zijn wij opzoek naar een vrijwillige donateur werver. Je bent het visitekaartje van Stichting Duinbehoud en bedenkt creatieve acties en campagnes om donateurs te werven. Je zorgt ook voor de uitvoering van de acties.  Je kunt vanuit huis werken, maar je bent natuurlijk ook welkom op ons kantoor in Leiden.

 

Wat zoeken wij?

 • Je werkt goed samen in een team;
 • Je bent creatief, zelfstandig en resultaatgericht;
 • Je signaleert kansen en bent proactief;
 • Je hebt affiniteit met het duinlandschap.

Wat ga je doen?

 • Je denkt na over het ontwikkelen en verder uitbouwen van de strategie voor werving en behoud van donateurs;
 • Je bedenkt nieuwe wervingsacties en voert deze uit;
 • Je zorgt dat de actie of mailing op de bus gaat of online komt;
 • Je bent ambassadeur voor Stichting Duinbehoud.

Waar kom je te werken?

Duinbehoud is een kleine ambitieuze natuurbeschermingsorganisatie met lef, waar natuur
én de mens centraal staan. Vind je het leuk om je in te zetten voor het duinlandschap en wil je graag je expertise delen, dan zien we graag je reactie tegemoet.

Stuur je  reactie naar Sanne van Bohemen via sanne@duinbehoud.nl of (071) 514 37 19

read more

Donateurbeheerder

Om onze donateurs zo goed mogelijk van dienst te zijn, zodat de donaties makkelijk en vlot verlopen zijn wij op zoek naar een communicatieve vrijwilliger donateurbeheerder. Je bent het visitekaartje van Stichting Duinbehoud en hebt contact met onze donateurs waar zij een goed gevoel aan overhouden. Je bent ook verantwoordelijk voor de bijkomende administratieve werkzaamheden.

Wat zoeken wij?

 • Je kunt goed in een team werken, bent zelfstandig, klantvriendelijk en sociaal
 • Je maakt je snel de administratieve procedures eigen;
 • Je hebt affiniteit met het duinlandschap.

Wat ga je doen?

 • Je communiceert open en vriendelijk per telefoon en e-mail met donateurs;
 • Je verzorgt de registratie van gegevens van donateurs;
 • Je bent ambassadeur voor Stichting Duinbehoud.

Waar kom je te werken?

Duinbehoud is een kleine ambitieuze natuurbeschermingsorganisatie met lef, waar natuur én de mens centraal staan. Vind je het leuk om je in te zetten voor het duinlandschap en wil je graag je expertise delen, dan zien we graag je reactie tegemoet.

Stuur je  reactie naar Sanne van Bohemen via sanne@duinbehoud.nl of (071) 514 37 19

read more

Winter 2019

In de winter editie vindt u onder andere de volgende onderwerpen:

 • Bosuilen in de Amsterdamse Waterleidingduinen
 • Nieuwe rubriek: Samen voor de kust
 • Engelandvaarders
read more

Eén van de kleinste planten van onze flora

Mosbloempje is lid van de vetplantenfamilie en is één van de kleinste planten van onze flora. Dit eenjarige plantje wordt nauwelijks vijf centimeter hoog maar blijft meestal veel lager. De eironde blaadjes liggen dakpansgewijs boven elkaar en zijn meestal rood aangelopen. De plant bloeit vanaf maart met minuscule witte tot roze bloemen.

Mosbloempje is een pionier van open plekken met een door betreding enigszins verdichte bodem. De groeiplaatsen zijn in het voorjaar vaak vochtig en drogen in de loop van de zomer uit. Typische groeiplaatsen in de duinen zijn campings, speelveldjes, half verharde paden en randen van fiets en voetpaden. De plant neemt met weinig genoegen en groeit zelfs tussen de klinkers van fietspaden. Het voorjaar is de beste tijd om de plant te ontdekken. Op geschikte groeiplaatsen kan de plant dan hele plakkaten vormen die door hun rode kleur erg opvallen. In de loop van de zomer, wanneer de bodem uitdroogt, verdwijnt de plant.

Het zwaartepunt van de verspreiding van mosbloempje ligt rond de Middellandse Zee. Nederland ligt aan de noordgrens van het verspreidingsgebied. Mosbloempje is een typisch voorbeeld van een soort die door klimaatverandering naar het noorden oprukt. Tot aan de jaren tachtig van de vorige eeuw was het in ons land een zeer zeldzame soort. Sindsdien is het aantal waarnemingen enorm toegenomen.

Tekst en beeld door Theo Baas.

read more

Duincursus Voorjaar 2020

Genieten van de Hollandse Duinen!

Eind 2016 koos het Nederlandse publiek onze Hollandse Duinen als één van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Enkele maanden daarvoor was al het initiatief genomen om het Nationale Park Hollandse Duinen te stichten. Een Duincursus helpt je om nog meer te genieten van dit landschap.

De Duincursus van IVN Leidse Regio bestaat uit drie avonden en drie excursies die achtereenvolgens gaan over het ontstaan van de duinen en de verschillende duinlandschappen in de regio Leiden en over de fauna en de flora in deze duingebieden. In de duinen spelen de wind, zand, zout en kalk een grote rol. Deze zijn in hoge mate bepalend voor de landschapstypen en de flora daarin en deels ook voor de fauna. De excursies sluiten steeds aan op de thema’s  van de cursusavonden.
Voorkennis is niet vereist.

 

Lees verder hier..

read more

Bescherming ruige oernatuur Wadden

Ruige oernatuur op de Waddeneilanden beschermen

De duinen op de Waddeneilanden dreigen dicht te groeien. Banale struiken en grassen verdringen er de meer bijzondere planten. De boosdoener: luchtvervuiling. Daarnaast neemt de druk vanuit de toerismesector toe om te mogen bouwen in de duinen en op het strand. Stichting Duinbehoud publiceert haar visie en missie om de duinen op de Waddeneilanden te beschermen.

Foto: Sytske Dijksen – Foto Fitis

Stichting Duinbehoud zet zich al ruim veertig jaar in voor de bescherming van de Nederlandse duinen. Met het project ‘Samen voor de Kust’ wil Duinbehoud zich ook op lokaal niveau actiever inzetten voor het kustlandschap. De nieuwe missie en visie van de stichting is daarom uitgewerkt op lokaal niveau, met concrete plannen en adviezen voor ieder duingebied.

In het Waddengebied kun je nog ruige oernatuur beleven. Op sommige plaatsen zijn de duinen er volledig overgeleverd aan de natuurkrachten van wind en zee. Toch delen de duinen op de Wadden hun twee belangrijkste bedreigingen met andere Nederlandse duingebieden: de druk vanuit de toerismesector om meer te bouwen in de duinen en op het strand en dichtgroei door luchtvervuiling (stikstofdepositie).

Duinbehoud brengt per duingebied in kaart wat de lokale problemen zijn en zet zich in voor oplossingen. De stichting doet dit door in gesprek te gaan met (lokale) overheden, terreinbeheerders, projectontwikkelaars en brancheorganisaties, en ze gevraagd en ongevraagd advies te geven. Daarnaast neemt Duinbehoud deel aan campagnes en acties.

Dit is de agenda van Duinbehoud voor de Waddeneilanden:

 • Behoud van natuurlijk en onbebouwd kustlandschap (strand en duinen)
 • Voorkómen van verdere toename stikstofbelasting
 • Meer dynamiek op de stuifdijken van Schiermonnikoog en Terschelling
 • Natuurherstel binnenduinrand Ameland
 • Natuurherstel Baai Dellewal Terschelling
 • Omvorming delen van dennenbossen op Terschelling en Vlieland tot duinbossen en bloemrijke duingraslanden
 • Benadrukken noodzaak handhaving bij beheerders en overheden
 • Sanering van de voormalige vuilstort Schilbolsnol Texel

Op de Waddeneilanden is Duinbehoud hard op zoek naar versterking om vorm te geven aan deze ambitieuze agenda.  Wij zoeken verschillende vrijwilligers met kennis op de volgende gebieden: ecologie, belangenbehartiging,  communicatie, bestuursrecht of milieurecht.

read more

Strijd tegen Duinpolderweg

De Natuur- en Milieuorganisaties zijn zeer ontstemd dat PS van Zuid-Holland hebben gekozen voor de middenvariant door de Oosteinderpolder. Nu is het gebied nog een zeer belangrijk foerageergebied voor weidevogels en duizenden andere wintergastvogels. In de polder heerst rust en stilte wat de vogels hard nodig hebben. Begin 2018 trok de Provincie Zuid-Holland nog 6,3 miljoen euro extra uit voor de weidevogelbescherming in de provincie. Cynisch dus dat zij enerzijds geld uitgeeft voor weidevogelbescherming, maar anderzijds zorgt zij voor landschapsvernietiging in de Oosteinderpolder.

Dat wethouder de Jong van de gemeente Hillegom “blij en opgelucht” is, vinden wij onbegrijpelijk en schaamteloos. De middenvariant van de Duinpolderweg lost niets op voor het lokale verkeer en zal alleen tot extra en uitgelokte verkeersdrukte gaan leiden op de Weeresteinstraat en Haarlemmerstraat in Hillegom, en de Rijksstraatweg in Bennebroek. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor het leefmilieu en de gezondheid van de bewoners die er wonen.

De Natuur- en Milieuorganisaties zullen zich bij lokale- en provinciale overheden blijven verzetten tegen de Duinpolderwegplannen.  En zij gaan bij de aankomende Provinciale verkiezingen in maart 2019 de politieke partijen die de asfaltpolitiek voor de Duinpolderweg mogelijk hebben gemaakt flink onder vuur nemen. Ook zullen zij gebruikmaken van het juridisch recht om deze weg, waarvan de nut en noodzaak niet is aangetoond, aan te vechten zodra dit mogelijk is. Bovendien zullen zij zich beraden over acties om deze onzalige provinciale weg, die de leefomgeving van de mens bederft en natuur ruïneert, zo lang mogelijk te dwarsbomen. Juist nu vrijwel iedereen doordrongen is van o.a. duurzaamheid, rentmeesterschap en klimaatneutraal zouden volksvertegenwoordigers daar ook duidelijk verantwoordelijkheid voor moeten nemen!

 

 

 

 

 

 

 

Ton van de Reep, namens de  samenwerkende Natuur- en Milieuorganisaties Bollenstreek en Zuid-Kennemerland

 

read more

Herfstverschijnselen, Nut en Noodzaak

In de Ganzenhoek (Noord Meijendel)

Woensdag 3 oktober, start om 10.00 uur een excursie vanaf de Parkeerplaats tegenover hotel Duinoord. Natuurgidsen van het IVN nemen u mee door een zeer gevarieerd stuk duin, dat enerzijds bestaat uit bos, en anderzijds uit open duin. Daarnaast zorgen de Ganzenhoekplas, oorspronkelijk een infiltratieplas maar in 2007 teruggegeven aan de natuur, en diverse  kwelplasjes voor een heel afwisselend landschap met bijbehorende flora en fauna.
Tijdens de wandeling zal vooral aandacht worden gegeven aan diverse herfstverschijnselen, zoals paddenstoelen en het zich winterklaar maken van planten. Ook de onderlinge samenhang en betekenis van de herfstverschijnselen worden toegelicht. Daarnaast komen diverse andere aspecten van de Ganzenhoek aan de orde, zoals de historie en de waterwinning.
De wandeling duurt ruim 2 uur en gaat o.a. over onverharde paden. De excursie is gratis.
Aanmelden via ganzenhoek.excursies@gmail.com (max. aantal personen 15).

 

read more

Geen verbindingsweg bij De Zilk

Dankzij succesvolle inspraak van Duinbehoud en lokale natuur- en milieu-organisaties is de verbindingsweg tussen de N208 en de N206 bij De Zilk van de baan. Ben ter Haar, de lokale belangenbehartiger van Duinbehoud, heeft op woensdag 19 september aan Provinciale Staten van Zuid-Holland uitgelegd dat de verbinding tot veel extra verkeer langs de duinen zou leiden. Daardoor zou de luchtverontreiniging in de duinen verder toenemen. De verontreiniging met onder andere stikstofoxiden, bedreigt de kenmerkende natuurwaarden in de duinen en is nu al onacceptabel hoog. Mede naar aanleiding daarvan laat het provinciebestuur de ruimtelijke reservering voor deze weg nu achterwege.

Het plan voor deze verbindingsweg was onderdeel van de plannen voor de Duinpolderweg. Nut en noodzaak van de Duinpolderweg zijn niet onderbouwd en zeer twijfelachtig. Helaas is het de natuur- en milieu-organisaties nog niet gelukt om de provinciebesturen van Zuid- en Noord-Holland over te halen om er helemaal vanaf te zien.

 

Bron: https://www.omroepwest.nl/nieuws/3696092/Provincie-Zuid-Holland-kiest-voor-Duinpolderweg-om-Hillegom-heen

read more

Tapuiten en vergif

Herman van Oosten (Oenanthe Ecologie / Radboud Universiteit) en collega’s wilden weten waarom eieren van tapuiten in het Noord-Hollands Duinreservaat regelmatig niet uitkomen. Dit is een van de laatste kustpopulaties. Deze mooie zangvogel is sterk bedreigd en ontrafeling van de oorzaken is dan ook van belang voor adequate maatregelen. De dode eieren bleken vaak embryo’s met allerhande misvormingen te bevatten, en vanwege de aard van sommige aandoeningen was aanvankelijk de gedachte dat dioxines een rol zouden spelen. De auteurs hebben de voedselketen van tapuiten in de duinen onderzocht en inderdaad bleek stapeling van dioxines plaats te vinden: door het eten van zijn prooien krijgt de tapuit dioxines binnen, in verhoogde hoeveelheden, en hoger dan in een Zweedse referentiepopulatie. Tapuiten blijken echter niet erg gevoelig te zijn voor dioxines, vanwege hun specifieke moleculaire aangrijpmechanisme. Hierdoor is het niet waarschijnlijk dat dioxines in de vastgestelde hoeveelheden een (grote) rol spelen bij het niet-uitkomen van de eieren. Maar wat dan wel? De tapuiten worden elk jaar goed in de gaten gehouden. Probleem is dat deze populatie (in het NHD) nagenoeg is uitgestorven, in 2018 nog maar twee broedparen. Het zal lastig worden om daar  meer informatie uit los te peuteren. Mogelijk speelt/speelde inteelt een grotere rol dan de onderzoekers dachten, of zijn andere stoffen de oorzaak.

Bron: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718335824

Foto: Frank Vassen

read more

Duinen Vlieland Natura 2000-gebied

Bijna heel Vlieland bestaat uit duinen. Zo’n 300 hectare van het duingebied is bebost, verder is alles duin. Bovendien beschikt Vlieland over het hoogste duin van het Nederlandse waddengebied: het Vuurboetsduin, met een hoogte van 36 meter. Op dit duin staat de vuurtoren, die maar klein is, omdat hij zo hoog staat. In het verleden heeft het duingebied van Vlieland aan ernstige verstuivingen geleden. Tegenwoordig kampen de beheerders vooral met het probleem dat het duin juist niet meer stuift en daardoor verandert in een graslandschap. De duinen van Vlieland behoren tot Natura 2000 gebied. Het gebied wordt landschappelijk gekenmerkt door een uitgestrekt duingebied en bedijkte kwelders (Kroon’s Polders). De droge duinen van Vlieland zijn relatief kalkarm wat zich uit in korstmosrijke duingraslanden en heidebegroeiingen. Het gebied omvat ook enige boscomplexen die bestaan uit aangeplant naald- en loofbos en spontane opslag. Aan de westrand van het gebied ligt de Vliehors, een uitgestrekte strandvlakte met pionierduinen, jonge kwelderbegroeiing en een duinvallei.

read more

Nooit meer autostrand!

Natuurorganisaties hebben er, met steunbetuigingen van 107.000 Nederlanders, net een stokje voor gestoken dat het hele Nederlandse strand werd bedolven onder duizenden strandhuisjes van ondernemend Nederland en nu komen ze met het volgende plan om het kustlandschap te verzieken. Er moeten weer auto’s op het strand in Voorne worden toegelaten. Waarschijnlijk omdat men vermoedt dat mensen die met de auto op het strand komen, een paar euro’s meer uitgeven dan de gangbare badgasten. Onder verwijzing naar een situatie in een compleet andere tijd, waarin auto’s nog relatief nieuw en voor sommigen bezienswaardig waren en waarin bermtoeristen langs de kant van snelwegen bivakkeerden om al dat moois te aanschouwen, is een petitie gelanceerd om het strand in Voorne weer toegankelijk te maken voor auto’s. In Nederland rijden tegenwoordig ACHT-EN-EEN-HALF MILJOEN personenauto’s en die kunnen bijna overal komen. Helemaal niets bijzonders meer dus. We willen juist die paar plekken behouden waar we geen auto’s hoeven te zien.

Overigens is het plan volstrekt onhaalbaar, tenzij het volledige wagenpark elektrisch wordt of Nederland uit de EU stapt en de breed gedragen Wet Natuurbescherming over boord gooit. Auto’s die op fossiele brandstof rijden, stoten namelijk stikstofoxiden uit. Die zijn slecht voor de kenmerkende natuurwaarden in de duinen, die al overbelast zijn met stikstofoxiden en daardoor dreigen te verdwijnen. En als je naar het strand rijdt moet je door de duinen. Verhoging van die stikstofbelasting is alleen toegestaan als daar een doorslaggevend maatschappelijk belang mee is gediend, er geen alternatieven zijn en er gecompenseerd wordt. Aan geen van deze voorwaarden wordt voldaan en dat kan ook helemaal niet.

auto in de duinen

read more

Duinpolderweg veroorzaakt problemen

Op Omroepwest.nl zegt Berend Potjer, Statenlid voor GroenLinks in Zuid-Holland, dat de Duinpolderweg meer problemen veroorzaakt dan dat hij iets oplevert. Hij houdt hoop dat de Duinpolderweg bij Hillegom niet kan worden doorgetrokken tot de duinen. Hij baseert zich daarbij op een persbericht van Duinbehoud, waarin we al aangaven dat het doortrekken van de weg waarschijnlijk onhaalbaar is in verband met Europese regels voor natuurbescherming.

Hier vind u de link naar het stuk van omroep west

en hier vind u de link naar ons eerdere persbericht.

read more

Duinpolderweg op losse schroeven

De kansen voor een doortrekking van de Duinpolderweg tot aan de N206 zijn aanzienlijk verkleind. Deze wegverbinding zou namelijk leiden tot aanzienlijk meer luchtvervuiling met stikstof in de Amsterdamse Waterleidingduinen. In de huidige situatie leidt die luchtvervuiling al tot onacceptabele effecten op de plantengroei in de duinen. De provincies dachten dit te kunnen oplossen door te werken volgens het nationale Programma Aanpak Stikstof, maar volgens het recent uitgekomen advies van de Europese Advocaat-Generaal aan het Europese Hof van Justitie mag dat niet.

De provinciale plannen voor de Duinpolderweg zijn altijd uitgegaan van een doorgaande verbinding tussen de A4 en de N206 (de weg langs de duinen). Weliswaar stelt de provincies Noord- en Zuid-Holland tegenwoordig voor de verbinding tussen N208 en N206 nog niet aan te leggen, maar alleen ruimtelijk te reserveren. Toch beschouwen de provincies ook dit weggedeelte als een essentieel onderdeel van de Duinpolderweg.

Aan deze wegverbinding kleeft een groot knelpunt. Het ernaast gelegen duingebied – onderdeel van het Europees beschermde Natura 2000-gebied – krijgt hierdoor te maken met een grote extra stikstofbelasting. En dat is volgens de Europese regelgeving niet toegestaan, omdat de stikstofbelasting er nu al veel te hoog is. De provincies dachten een eenvoudige ‘oplossing’ te hebben voor dit probleem. Er zou gebruik worden gemaakt van de zogenaamde ‘ontwikkelruimte’ in het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS). Vanaf het begin was het echter twijfelachtig of deze werkwijze niet in strijd zou zijn met de Europese regelgeving.

In haar recent verschenen advies aan het Europese Hof van Justitie geeft de Europese Advocaat-Generaal daar nu helderheid over. Volgens de Advocaat-Generaal moet op het tijdstip waarop toestemming wordt verleend voor een project, al definitief vaststaan dat de totale belasting van het gebied door stikstof onder de grenswaarde blijft. Voor de Duinpolderweg is dat nog op geen enkele manier veilig gesteld. Integendeel, de stikstofbelasting in het kwetsbare duingebied pal naast de N206 is al vele jaren veel te hoog. De metingen van de laatste jaren laten bovendien zien dat er geen enkel vooruitzicht is dat de grenswaarde op afzienbare termijn zal worden bereikt. De grote toename van stikstof door de Duinpolderweg is onaanvaardbaar en in strijd met de Europese regelgeving.

 

Stichting Duinbehoud zal zich om deze reden verzetten tegen de ruimtelijke reservering voor een Duinpolderweg naar de N206.

Link: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=stikstof&docid=204409&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1064396#ctx1

read more

De Duinen van Terschelling behoren, net als Vlieland, tot de meest kalkarme duingebieden van de Waddeneilanden. Er komen dan ook vooral uitgestrekte droge duingraslanden en heidebegroeiingen voor, met daarin vele bijzondere soorten korstmossen, mossen en hogere planten. De daartussen gelegen duinvalleien vertonen een variatie, van open water tot knopbies en zure berkenbossen. Het westelijk deel van het duingebied, de Noordvaarder, is jong. Er is een goed ontwikkeld en natuurlijk duinsysteem aanwezig met rijke duinhellingen. Ten zuidoosten hiervan ligt het groene strand, met een duinbeek. Daar is, vanwege het voorkomen van gradiënten van nat naar droog, een grote diversiteit aan plantensoorten aanwezig. Hier is tevens sprake van zo’n sterke voeding van grondwater vanuit de Noordvaarder dat lokaal veenvormende vegetaties tot ontwikkeling komen. Hetzelfde fenomeen doet zich voor ter hoogte van de Kooibosjes in de binnenduinrand waar een sterke kwel vanuit het aangrenzende duinmassief de sturende factor is. Ten noorden van De Boschplaat (behorend tot Natura 2000 gebied Waddenzee) ligt een duingebied waar het zand vrij kan stuiven en waar per saldo kustafslag plaatsvindt. Het gebied omvat ook enige boscomplexen die bestaan uit aangeplant naald- en loofbos en spontane opslag.

Back To Top