skip to Main Content

Wadden

Vlieland, Kaja van RhijnIn het Waddengebied kun je nog ruige oernatuur beleven. Op sommige plaatsen zijn de duinen er volledig overgeleverd aan de natuurkrachten van wind en zee. Toch delen de duinen op de Wadden hun twee belangrijkste bedreigingen met andere Nederlandse duingebieden: de druk vanuit de toerismesector om meer te bouwen in de duinen en op het strand en dichtgroei door luchtvervuiling (stikstofdepositie).

Duinbehoud brengt per duingebied in kaart wat de lokale problemen zijn en zet zich in voor oplossingen. De stichting doet dit door in gesprek te gaan met (lokale) overheden, terreinbeheerders, projectontwikkelaars en brancheorganisaties, en ze gevraagd en ongevraagd advies te geven. Daarnaast neemt Duinbehoud deel aan campagnes en acties.

Dit is de agenda van Duinbehoud voor de Waddeneilanden:

  • Behoud van natuurlijk en onbebouwd kustlandschap (strand en duinen)
  • Voorkómen van verdere toename stikstofbelasting
  • Meer dynamiek op de stuifdijken van Schiermonnikoog en Terschelling
  • Natuurherstel binnenduinrand Ameland
  • Natuurherstel Baai Dellewal Terschelling
  • Omvorming delen van dennenbossen op Terschelling en Vlieland tot duinbossen en bloemrijke duingraslanden
  • Benadrukken noodzaak handhaving bij beheerders en overheden
  • Sanering van de voormalige vuilstort Schilbolsnol Texel

Lees hier ons persbericht.

Bescherming ruige oernatuur Wadden

Ruige oernatuur op de Waddeneilanden beschermen De duinen op de Waddeneilanden dreigen dicht te groeien. Banale struiken en grassen verdringen er de meer bijzondere planten. De boosdoener: luchtvervuiling. Daarnaast neemt…

Lees meer

Hanenplas

Natuurgebied Hanenplas ligt, net als Dorpzicht, in het noorden van Texel. De Roggesloot vindt hier haar oorsprong. Ook de duinvallei van de Hanenplas ligt in dit gebied. Hanenplas is het tweede…

Lees meer

Vondelpark en duinen populair in Noord-Holland

Bezoekersonderzoek Provincie Noord-Holland Gaasperplas, Loosdrechtse Plassen of Texel Bos en duin? Dit zijn drie van de in totaal 65 natuur- en recreatiegebieden in Noord-Holland waar de populariteit is gemeten. De provincie…

Lees meer

Onderzoek naar katten in de duinen van Texel

In de duinen van Texel zijn weinig natuurlijke grondpredatoren aanwezig. Op de grond broedende vogels, zoals meeuwen, sterns, steltlopers, Lepelaar en Aalscholvers, hebben zich hieraan aangepast en zijn in verhoudingsgewijs…

Lees meer

WoesteLand Zomerweek: Ontdek duurzaam Texel!

Persbericht, Den Hoorn (Texel) | 17.08. - 22.08.2015 (via www.duurzaamnieuws.nl) Woesteland, de jongerengroep van IVN, gaat deze zomer weer op pad tijdens de WoesteLand Zomerweken. In binnen- en buitenland organiseert…

Lees meer

Lamsoor in bloei op Texel

In juli en augustus kleurt natuurgebied de Slufter op Texel paars! Niet door bloeiende hei, zoals nu op de Veluwe, maar door bloeiend lamsoor. Lees meer over deze kwelderplant en…

Lees meer

Gouden Lepelaar voor tweeling Dijksen

De broers Dijksen zijn de winnaars van de Gouden Lepelaar 2014. Vogelbescherming Nederland reikt jaarlijks deze prijs uit aan een persoon die zich op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor het…

Lees meer

Witte lampjes in het duin

Het lijken net ouderwetse schemerlampjes, de roomwitte bloemen van het wintergroen. Ze bloeien nu met duizenden tegelijk in de jonge duinvalleien op de zuidpunt van Texel, nog meer dan anders.…

Lees meer

Klimbos in natuurgebied op Texel?

Iets ten noorden van De Koog op Texel houdt de duinbebossing op. Hier grenst het bos aan Natura 2000-gebied De Muy. Juist hier wil een particulier met goedvinden van Staatsbosbeheer…

Lees meer

Het broedseizoen is begonnen

Rond deze tijd zien we de verschillende trekvogels weer terugkeren  uit hun overwinteringsgebieden om in Nederland te broeden. Ook andere vogels gaan op zoek naar een nestplek. Veel vogels laten…

Lees meer
Back To Top