skip to Main Content

Delta

Net als in andere regio’s zet Duinbehoud zich in de Delta als onafhankelijke landelijke organisatie in voor bescherming en herstel van de natuur in de duinen. Daarnaast komen we ook op voor de belangen van de mensen die in de duinen van natuur en landschap willen genieten. We stimuleren een goed natuurbeheer en steunen vormen van duurzaam gebruik van de duinen, zoals kustbescherming, recreatie en waterwinning.

Duinbehoud werkt met een netwerk van lokale belangenbehartigers langs de Nederlandse kust. Meestal zijn dat individuele duinconsulenten, maar op Walcheren hebben we de Werkgroep Midden-Zeeland. Op vrijwillige basis signaleren zij kansen en bedreigingen voor natuur en duurzame en natuur- gerichte recreatie in hun gebieden. Zo nodig ondernemen ze actie om kansen te benutten en bedreigingen te stoppen. We constateren dat de overheid terugtreedt op het gebied van natuurbescherming en natuurbeheer en dat er met de aantocht van de nieuwe omgevingswet (uitgesteld tot 2021) minder mogelijkheden komen voor procedures tegen vergunningen en, als het goed is, meer mogelijkheden voor inspraak vooraf. Dit vraagt om een intensievere en pro-actievere inzet van onze lokale belangenbehartigers. Mede daarom streven we ernaar dat er meer in werkgroepen wordt gewerkt en minder met individuele consulenten.

Klepperstee Van Camping Naar Buitenplaats

Klepperstee van camping naar buitenplaats

Recreatiepark de Klepperstee is van plan om te renoveren. Daarbij is het de bedoeling dat er meer aandacht komt voor het landschap. In het plan is sprake van “verbinden met en aansluiten op het omringende landschap” en “versterken van het landschap door te werken met bestaande ingrediënten, natuurlijk terreinbeheer en samenwerken met natuurorganisaties”. De uitbater van de Klepperstee en zijn landschapsarchitect hebben Groene Raad* in juni 2018 geïnformeerd en uitgenodigd mee te denken over de verdere uitwerking. Bij dit recreatiepark is het eeuwenoude cultuurlandschap met schurvelingen van belang. Schurvelingen zijn lage zandwallen die zijn aangelegd met zand dat vrijkwam bij de verlaging van akkers om dichter bij het grondwater te komen. Verder zijn een gebiedseigen beplanting en een natuurvriendelijk beheer van belang. Op 6 augustus hebben vertegenwoordigers van Groene Raad het recreatiepark nogmaals bezocht om natuur en landschap in de huidige situatie te bekijken. In september praten we verder met de staf van de Klepperstee, over de verdere uitwerking en de uitvoering. Groene Raad heeft nu een positief beeld van het renovatieplan en heeft vertrouwen in een goede landschappelijke inpassing van Buitenplaats Klepperstee.

* Groene Raad is het samenwerkingsverband van Burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust, Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee, Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en Duinbehoud. Met Groene Raad willen we toeristisch recreatieve ontwikkelingen op Goeree-Overflakkee kritisch volgen en onze gezamenlijke standpunten op dat gebied uitdragen.

foto: Kors Pijl
read more
Natuurorganisaties Werken Samen Op Goeree

Natuurorganisaties werken samen op Goeree

Op verzoek van burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust en Natuur & Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee, trekken deze organisaties en Duinbehoud, Zuid-Hollands Landschap en Natuurmonumenten voortaan gezamenlijk op in reacties op de ontwikkelingen rond de Toeristische Recreatievisie die de gemeente Goeree-Overflakkee ontwikkelt. We doen dat onder de naam Groene Raad Goeree-Overflakkee. Groene Raad richt zich op behoud en versterking van de kwaliteit van het landschap op Goeree-Overflakkee.
Lees hier het hele persbericht van Groene Raad.
read more
Grote Zorgen

Grote zorgen

Bij natuurorganisaties leven grote zorgen over het bouwplan Ouddorp Bad Oost, waarbij ongeveer honderd recreatiewoningen gepland staan tegenover Fletcher Hotel Duinzicht. Bewoners vrezen onder andere voor appartementencomplexen van vier hoog en voor permanente bewoning van huisjes in het duingebied. Zie ook:  https://www.ad.nl/voorne-putten/vrees-voor-villawijk-in-ouddorps-duingebied~a275c8ef/
Duinbehoud werkt op Goeree samen met burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust, Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee, Zuid-Hollands Landschap en Natuurmonumenten samen aan de bescherming en versterking van het landschap. Zie ook het bericht over Groene Raad
read more
Back To Top