skip to Main Content

Delta

Net als in andere regio’s zet Duinbehoud zich in de Delta als onafhankelijke landelijke organisatie in voor bescherming en herstel van de natuur in de duinen. Daarnaast komen we ook op voor de belangen van de mensen die in de duinen van natuur en landschap willen genieten. We stimuleren een goed natuurbeheer en steunen vormen van duurzaam gebruik van de duinen, zoals kustbescherming, recreatie en waterwinning.

Duinbehoud werkt met een netwerk van lokale belangenbehartigers langs de Nederlandse kust. Meestal zijn dat individuele duinconsulenten, maar op Walcheren hebben we de Werkgroep Midden-Zeeland. Op vrijwillige basis signaleren zij kansen en bedreigingen voor natuur en duurzame en natuur- gerichte recreatie in hun gebieden. Zo nodig ondernemen ze actie om kansen te benutten en bedreigingen te stoppen. We constateren dat de overheid terugtreedt op het gebied van natuurbescherming en natuurbeheer en dat er met de aantocht van de nieuwe omgevingswet (uitgesteld tot 2021) minder mogelijkheden komen voor procedures tegen vergunningen en, als het goed is, meer mogelijkheden voor inspraak vooraf. Dit vraagt om een intensievere en pro-actievere inzet van onze lokale belangenbehartigers. Mede daarom streven we ernaar dat er meer in werkgroepen wordt gewerkt en minder met individuele consulenten.

Klepperstee Van Camping Naar Buitenplaats

Klepperstee van camping naar buitenplaats

Recreatiepark de Klepperstee is van plan om te renoveren. Daarbij is het de bedoeling dat er meer aandacht komt voor het landschap. In het plan is sprake van “verbinden met en aansluiten op het omringende landschap” en “versterken van het landschap door te werken met bestaande ingrediënten, natuurlijk terreinbeheer en samenwerken met natuurorganisaties”. De uitbater van de Klepperstee en zijn landschapsarchitect hebben Groene Raad* in juni 2018 geïnformeerd en uitgenodigd mee te denken over de verdere uitwerking. Bij dit recreatiepark is het eeuwenoude cultuurlandschap met schurvelingen van belang. Schurvelingen zijn lage zandwallen die zijn aangelegd met zand dat vrijkwam bij de verlaging van akkers om dichter bij het grondwater te komen. Verder zijn een gebiedseigen beplanting en een natuurvriendelijk beheer van belang. Op 6 augustus hebben vertegenwoordigers van Groene Raad het recreatiepark nogmaals bezocht om natuur en landschap in de huidige situatie te bekijken. In september praten we verder met de staf van de Klepperstee, over de verdere uitwerking en de uitvoering. Groene Raad heeft nu een positief beeld van het renovatieplan en heeft vertrouwen in een goede landschappelijke inpassing van Buitenplaats Klepperstee.

* Groene Raad is het samenwerkingsverband van Burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust, Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee, Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en Duinbehoud. Met Groene Raad willen we toeristisch recreatieve ontwikkelingen op Goeree-Overflakkee kritisch volgen en onze gezamenlijke standpunten op dat gebied uitdragen.

foto: Kors Pijl
read more
Natuurorganisaties Werken Samen Op Goeree

Natuurorganisaties werken samen op Goeree

Op verzoek van burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust en Natuur & Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee, trekken deze organisaties en Duinbehoud, Zuid-Hollands Landschap en Natuurmonumenten voortaan gezamenlijk op in reacties op de ontwikkelingen rond de Toeristische Recreatievisie die de gemeente Goeree-Overflakkee ontwikkelt. We doen dat onder de naam Groene Raad Goeree-Overflakkee. Groene Raad richt zich op behoud en versterking van de kwaliteit van het landschap op Goeree-Overflakkee.
Lees hier het hele persbericht van Groene Raad.
read more
Grote Zorgen

Grote zorgen

Bij natuurorganisaties leven grote zorgen over het bouwplan Ouddorp Bad Oost, waarbij ongeveer honderd recreatiewoningen gepland staan tegenover Fletcher Hotel Duinzicht. Bewoners vrezen onder andere voor appartementencomplexen van vier hoog en voor permanente bewoning van huisjes in het duingebied. Zie ook:  https://www.ad.nl/voorne-putten/vrees-voor-villawijk-in-ouddorps-duingebied~a275c8ef/
Duinbehoud werkt op Goeree samen met burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust, Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee, Zuid-Hollands Landschap en Natuurmonumenten samen aan de bescherming en versterking van het landschap. Zie ook het bericht over Groene Raad
read more
Stop Villapark ‘Brouwerseiland’: De Laatste Kans!

Stop villapark ‘Brouwerseiland’: de laatste kans!

PERSBERICHT

Stop villapark ‘Brouwerseiland’: de laatste kans!

Zeeuwse en Zuid-Hollandse natuurorganisaties, surfers en bewoners geven de strijd tegen de komst van Brouwerseiland niet op. Ze zijn een crowdfunding gestart waarmee ze geld inzamelen om naar de rechter te stappen. Alleen die kan de komst van het villapark Brouwerseiland nog stoppen. Er is in één een paar dagen tijd al door zo’n 150 mensen al bijna € bijna 11 000,- gedoneerd via https://www.voorjebuurt.nl/campaigns/stop-brouwerseiland/. Dat geeft de enorme betrokkenheid bij het prachtige gebied goed weer.

Ondanks enorm maatschappelijk protest heeft de gemeente Schouwen-Duivenland ‘ja’ gezegd voor de aanleg van het villapark Brouwerseiland aan de Brouwersdam. Onbegrijpelijk want het villapark zal de horizon gaan domineren. Natuur gaat verloren, een internationale surfspot is in het geding en het belemmert de publieke toegang van het gebied. Ira van Harras van de Zeeuwse Milieufederatie: ‘‘Daarom stappen we naar de rechter, want alleen die kan de bouw nog stoppen. Financiële steun is daarbij hard nodig!’’

In strijd met Nederlandse en Europese regels

De kansen in de rechtbank schatten de initiatiefnemers hoog in. De bouw van villapark Brouwerseiland past namelijk niet in Nederlandse en Europese natuurwetgeving. Maar procederen kost veel geld. Help mee met een donatie de strijd voor het behoud van het mooie Zeeuwse kustlandschap en een open Brouwersdam. Ga naar https://www.voorjebuurt.nl/campaigns/stop-brouwerseiland/ voor meer informatie en een donatie.

Initiatiefnemers van de crowdfunding zijn de Zeeuwse Milieufederatie, mede namens de Zeeuwse partners van Bescherm de Kust: Natuurmonumenten en Stichting Duinbehoud, S.O.S. Surfspot en vele andere surfers, Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee, Ouddorp Kust Ruimte Rust, Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en petitionarissen petitie ‘Stop Brouwerseiland’, namens de ondertekenaars

read more
Concept Beleidsnota Strand 2018-2021

Concept Beleidsnota strand 2018-2021

Vereniging Zeeuwse Milieufederatie (ZMf): “In grote lijnen kunnen we ons vinden in deze overzichtelijk opgestelde beleidsnota. Onze tijdelijke medewerker Gert-Jan Buth was aanwezig bij het ambtelijk overleg dat op 31 mei 2017 over deze nota bij uw afdeling  Handhaving plaatsvond.” De volledige zienswijze concept Beleidsnota en uitvoeringsprogramma strand 2018-2021 is hier de lezen.

read more
Een Duinpluim! Geen Strandhuizen Goereese Strand!

Een Duinpluim! Geen strandhuizen Goereese strand!

Succes behaald! Op vijf december vorig jaar is de beslissing gevallen dat er géén strandhuizen komen op het Goereese strand. Door de inzet van Natuurmonumenten, Natuur -en landschapsbescherming Goeree Overflakkee, én Stichting Duinbehoud is de gemeenteraad tot de conclusie gekomen dat hier geen draagvlak voor bestaat. Het badhotel op de brouwersdam blijft echter wel een optie.

De negatieve effecten op de belevingswaarde van het kustlandschap zijn evident. Strandhuisjes leiden ook tot meer en langduriger aanwezigheid van mensen in of nabij kwetsbare natuurgebieden en dus tot meer verstoring van dieren. Bovendien moet voor strandhuisjes ook aanvullende infrastructuur aangelegd worden: toevoerwegen, leidingen e.d. Het gebruik daarvan leidt tot extra verstoring en luchtverontreiniging. Als het allemaal aangelegd is, ontstaat ook vaak nog behoefte om toevoerwegen en strandslagen door de duinen te verlichten, wat ook weer extra verstoring met zich meebrengt. Al met al een aanzienlijke verstedelijking van de duinen en het strand.

Uit steeds meer onderzoeken blijkt ook dat er ook flinke effecten zijn op het zandtransport van het strand naar de zeereep. Onderbelicht is daarbij tot nu toe nog dat de strandhuisjes ook de natuurlijke erosie in de zeereep kunnen belemmeren en daardoor het verstuiven van zand uit de zeereep naar het achterliggende duin. Het stuiven van zand van het strand naar de zeereep, erosie in de zeereep en het doorstuiven van zand van de zeereep naar de achterliggende duinen zijn processen die essentieel zijn voor het in stand houden van de kenmerkende natuurwaarden van de duinen. Duinbehoud is van mening dat er alleen vergunningen voor strandhuisjes afgegeven kunnen worden als deze effecten goed onderzocht zijn en als aangetoond is dat strandhuisjes geen belangrijke negatieve effecten hebben op de natuur in de duinen.

Duinbehoud streeft ernaar om bebouwing in en aan de randen van Natura 2000 gebieden tegen te houden en te beperken. Dat geld zeker voor bebouwing op de stranden langs de natura 2000 gebieden. Eigenlijk zouden die stranden integraal onderdeel uit moeten maken van de Natura 2000 gebieden, omdat de natuurlijke uitwisseling tussen vooroever, strand en duinen van groot belang is voor de natuurwaarden in de duinen. Wij doen dit onder andere door in te spreken bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen en bij vergunningprocedure.

groeree2

read more
Koninklijke Onderscheiding Voor Duinconsulent!

Koninklijke onderscheiding voor Duinconsulent!

Met trots mogen we vermelden dat Krijn Tanis, onze consulent voor Goeree -Overflakkee, op 25 april jl. Koninklijk is onderscheiden. Op ludieke wijze is Krijn in de val gelokt: zijn werkgever stuurde hem voor een klus naar een theetuin, waarna hij, in plaats van klussen, genadeloos in het zonnetje werd gezet en werd geridderd in de Orde van Oranje Nassau.

Met een passie voor natuur en landschap is Krijn al 25 jaar betrokken bij het consulentenwerk van Stichting Duinbehoud. Jarenlang komt hij, samen met de Vereniging Natuur en Landschapsbeheer Goeree, op voor de belangen van het duingebied. Zijn enorme inzet en verdiensten voor de natuur, heeft enorm bijgedragen aan de erkenning, beschermde status en kwaliteit van de duinen.

Krijn is erg dankbaar en ontroerd door deze mooie dag. “Ik ben niet alleen blij voor mijzelf, maar vooral ook dat er waardering is voor de natuur op Goeree -Overflakkee. Een reden te meer om op volle kracht door te gaan” aldus Krijn.

Krijn4

  Foto: Jan Baks

 

 

 

 

 

 

 

.

read more
Back To Top