skip to Main Content

Geen strandhuisjes voor Noordduinen van Noordwijk

Leiden, 18 april 2019 Stichting Duinbehoud en Vereniging voor Natuur en Vogelbescherming Noordwijk hebben de komst van strandhuisjes tegengehouden. Ze hebben een inspraakreactie gegeven op het bestemmingsplan ‘Zee, Strand en Duin’ en de Gemeente Noordwijk heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan onder meer de huisjes geschrapt. 

Het strand voor dit duingebied is onderdeel van Natuur Netwerk Nederland en is daarmee een beschermd natuurgebied. Het duingebied zelf heeft een nog iets zwaardere bescherming, omdat het onder Natura 2000 valt. De minister van LNV is genoodzaakt om de grens van het Natura 2000 gebied opnieuw te definiëren, omdat de huidige grens niet goed op kaart is vastgelegd. Provincie Zuid-Holland heeft voorgesteld om de grens zeewaarts te verleggen. Dat kan betekenen dat het deel van het strand waar de gemeente de huisjes geprojecteerd had, binnen het Natura 2000 gebied komt te liggen.

Duinbehoud wijst op het belang van een rustig strand voor vogels en andere dieren, maar ook voor mensen.  Het strand en de duinen worden in Nederland vaak als verschillende gebieden beschouwd en ook verschillend behandeld, beheerd en beschermd. Het strand en de duinen maken echter deel uit van hetzelfde geologische en natuurlijke systeem. Het zand van het strand moet vrij de duinen in kunnen waaien. Op het strand moeten nieuwe duintjes kunnen ontstaan (embryonale duinen), die uitgroeien tot witte stuivende duinen. Bovendien is het kustlandschap één van de laatste landschappen dat nog betrekkelijk onbebouwd,  natuurlijk en open is. Hier wil de hardwerkende Randstedeling kunnen uitwaaien en tot rust kunnen komen. Dat kan niet als je de kust daar volbouwt.

Stichting Duinbehoud zet zich al ruim veertig jaar in voor de bescherming van de Nederlandse duinen. Met het project ‘Samen voor de Kust’ zet Duinbehoud zich ook op lokaal niveau actief in voor het kustlandschap.  Duinbehoud brengt per duingebied in kaart wat de lokale problemen zijn en zet zich in voor oplossingen. De stichting doet dit door in gesprek te gaan met (lokale) overheden, terreinbeheerders, projectontwikkelaars en brancheorganisaties, en ze gevraagd en ongevraagd advies te geven. Daarnaast neemt Duinbehoud deel aan campagnes en acties. Wilt u zich ook inzetten voor de duinen en het verschil maken net zoals onze duinconsulenten in Noordwijk?  Zie onze vrijwilligersvacatures op www.duinbehoud.nl .

Back To Top