skip to Main Content

De strijd rond het Circuit van Zandvoort

De provincie Noord-Holland heeft het Circuit Park Zandvoort een verplichting opgelegd voor herstel van het duingebied vanwege illegale graafwerkzaamheden in het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. De Stichting Duinbehoud had op 25 september 2019 een handhavingsverzoek ingediend bij de provincie vanwege overtreding van de Wet natuurbescherming. De provincie heeft nu geconstateerd dat het Circuit Park Zandvoort bij de aanleg van de paddenschermen in het duingebied  ̈onnodig onzorgvuldig ̈ te werk is gegaan. Er is in het duingebied onnodig veel gegraven en er is waardevolle natuur vernield. Het vernielde duingebied betreft zogenaamd ̈grijs duin ̈ met diverse kruiden, mossen en korstmossen. Aan het Circuit Park Zandvoort wordt de verplichting opgelegd om de schade handmatig te herstellen. Hieraan is een dwangsom verbonden die kan oplopen tot 50.000,- euro. Bij het bepalen van de hoogte van deze dwangsom heeft de provincie laten meewegen, dat het niet de eerste keer is dat het Circuit Park Zandvoort de Wet natuurbescherming overtreedt.

Voor meer informatie:

Marc Janssen
consulent Kennemerduinen Stichting Duinbehoud

Back To Top