skip to Main Content

Circuit Zandvoort bedreigt de duinen

Na vijfendertig jaar afwezigheid keert het grootste race spektakel ter wereld, de Formule 1 als Dutch Grand Prix, in 2020 terug op Zandvoort. Het aankomend weekend zijn de Jumbo Racedagen (17, 18 en 19 mei), waarbij mogelijk 50 helikoptervluchten per dag naar het Circuit Park worden uitgevoerd. Bezoekers van de Kennemerduinen en de Amsterdamse Waterleidingduinen en bewoners van Zandvoort en omliggende gemeenten ondervinden ernstige overlast van het Circuit. Ook broedvogels en andere dieren in de duinen hebben last van het geluid. De evenementen leiden tot verstoring van de natuur. Duinbehoud vreest dat dit nog erger wordt met de definitieve komst van de Formule 1 naar Zandvoort. De infrastructuur rond Zandvoort is niet berekend op de grote bezoekersaantallen die door de Grand Prix en andere evenementen naar het Circuit komen. Dat leidt tot grote verkeersoverlast. Het toenemende autoverkeer draagt bij aan de luchtverontreiniging (met onder andere stikstofdioxides), die in de huidige situatie al te hoog is en de duinnatuur beschadigt.

Stichting Duinbehoud heeft samen met Rust bij de Kust, Milieudefensie afdeling Haarlem, Stichting Vrienden van Middenduin actie gevoerd tegen de komst van de Grand Prix en bezwaar gemaakt tegen de vergunning voor het uitvoeren van de helikoptervluchten tijdens de Jumbo Racedagen. De vergunning is afgegeven door de provincie Noord-Holland en maakt het mogelijk om 50 keer per dag met helikopters heen en weer te vliegen naar het Circuit Park Zandvoort. De helikoptervluchten vinden plaats in de directe nabijheid van een waardevol natuur- en recreatiegebied (Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid) en midden in het broedseizoen. Dit leidt tot verstoring van de natuur en overlast voor bezoekers van het natuurgebied.

“Zeer teleurstellend is dan ook de uitspraak van de Rechtbank Haarlem op 14 mei j.l. die de provincie in het gelijk stelt in het verzoek om een voorlopige voorziening. De provincie geeft aan dat zij geen probleem ziet in het verstoren van vogels midden in het broedseizoen. Naar de mening van de provincie gaat dit niet ten koste van de totale populatie broedvogels in de Kennemerduinen. En als burgers daar een probleem mee hebben, dan moeten ze maar een handhavingsverzoek indienen. Uit deze opstelling van de provincie Noord-Holland blijkt duidelijk dat zij pleziervluchten met helikopters belangrijker vindt dan het beschermen van broedvogels in de duinen.”, aldus Marc Janssen, duinconsulent van Stichting Duinbehoud.

“Behalve het binnen de perken houden van de overlast van het circuit streven we voor Zandvoort en omgeving naar een goede zonering van kustbebouwing, waarbij voldoende ruimte is voor rust en natuur. Ook de binnenduinrand zetten we ons in voor het behoud en herstel van landschap en natuur, zoals landgoedbossen, bloemrijke graslanden en herstel van de waterhuishouding en duinbeken.”, aldus Duinbehoud. In Zandvoort en de Amsterdamse Waterleidingduinen is Duinbehoud hard op zoek naar versterking om de duinen te helpen beschermen en de rust aan de kust vorm te geven. Kijk op www.duinbehoud.nl/vacaturesvoor meer informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top