skip to Main Content

Campagne ‘Bescherm de Kust’ gaat als ‘Samen voor de kust’ verder in lokale werkgroepen

Leiden, oktober 2018 – De duinen vormen een bijzonder landschap langs onze kust. De laatste jaren bestaat de dreiging meer en meer bebouwing in de kuststrook toe te laten. Zes natuurorganisaties, waaronder Duinbehoud en Natuurmonumenten, organiseerden het verzet en maar liefst 107.000 mensen hebben het protest ‘Bescherm de Kust’ actief ondersteund. Het sterke protest mondde uit in het Kustpact. Duinbehoud zet de campagne ‘Bescherm de Kust’ door in het project ‘Samen voor de Kust’ en zet zich samen met de kustbeschermers, lokale natuurorganisaties en bewonersgroepen in voor de bescherming en versterking van de gemeenschappelijke waarden en kernkwaliteiten van de kust op lokaal niveau.

In het kustpact naar aanleiding van de campagne ‘Bescherm de Kust’ zijn gemeenschappelijke waarden en kernkwaliteiten van de kust gedefinieerd. De provincies beschermen en versterken deze waarden door afspraken te maken over plaatsen waar wel en niet gebouwd mag worden en dat te verankeren in de Verordening Ruimte. Op lokaal niveau werkt Duinbehoud hieraan in het project ‘Samen voor de Kust’. Naast het adviseren van de duinbeheerders komen we in actie om kustbewoners en lokale belangenorganisaties te betrekken bij de bescherming en versterking van het kustlandschap. De nadruk komt meer te liggen op inbreng vooraf (participatie). De duinconsulenten, onze lokale belangenbehartigers, spelen een belangrijke rol in het project. Zij vormen de schakel tussen de kustbewoners, plaatselijke belangenorganisaties en Duinbehoud.

Rond de duinconsulenten komen werkgroepen, waar ook belangenorganisaties in vertegenwoordigd zijn. Die werkgroepen zorgen voor inbreng in het gemeentelijke beleid. Bijvoorbeeld bij het tot stand komen van gemeentelijke natuurbeleidsplannen, omgevingsvisies en omgevingsplannen. De belangrijke verbindende factor in deze werkgroepen is de inzet voor het beschermen en versterken van de gemeenschappelijke waarden en kernkwaliteiten uit het kustpact. Het landelijk bureau en het bestuur van Duinbehoud blijven, samen met de partners van de voormalige campagne ‘Bescherm de Kust’, ervoor waken dat de afspraken uit het Kustpact op landelijk en provinciaal niveau worden nagekomen en worden verankerd in het beleid.

Duinbehoud is 41 jaar jong. Er is al veel bereikt. Oorspronkelijk opgericht om de drinkwaterbedrijven in toom te houden. Zij zijn anno nu goede beheerders geworden. Door Natuurnetwerk Nederland (de vroegere Ecologische Hoofdstructuur) en Natura2000 is er een betere wettelijke bescherming. Ook zijn er nieuwe stukjes duin bijgekomen: het Spanjaardsduin, de Zandmotor, de nieuwe duinen bij Petten. De duinen mogen weer stuiven. Dat is pure winst. Naast de actie op de toenemende recreatiedruk vraagt ook het PAS (Programma Aanpak Stikstof) onze aandacht. De duinen zijn op papier goed beschermd, maar de neerslag van vervuilende gassen door verkeer, fabrieken, landbouwbedrijven en electriciteitscentrales, de zogenaamde stikstofdepositie, is nog steeds veel te hoog. Overwoekering dreigt.

Noot voor de redactie:

Mocht u inhoudelijke vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Stichting Duinbehoud, Evelyn Rietveld, 071- 5143719 / 06 400 87 500

Back To Top